Przyjęciem przez izbę poselską części poprawek zaproponowanych przez Senat oraz podpisaniem przez głowę państwa Ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zakończyły się prace na aktem prawnym mającym uprościć rozliczanie przez podatników podatku od towarów i usług. Dlatego też ustawa z maja tego roku w pierwszej kolejności nowelizuje obecnie obowiązującą Ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wspomniane uproszczenie podatku od towarów i usług wdrażane jest w polskim prawodawstwie od kilku lat, stopniowo.

Przekazanie przez Marszałka Sejmu do izby wyższej Ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw stanowi kolejny etap prac legislacyjnych zainicjowanych już 28 kwietnia tego roku. Ustawa przyjęta przez Sejm stanowi efekt inicjatywy ustawodawczej grupy dwudziestu dwóch posłów na Sejm RP. Zauważyć należy, że w ostatnich latach jest to przykład rzadko zakończonej sukcesem inicjatywy poselskiej. Zdecydowana większość ustaw procedowanych przez Senat stanowi efekt inicjatywy Rady Ministrów, w zdecydowanie mniejszym zaś stopniu Prezydenta RP, Komisji Sejmowych czy też właśnie grupy posłów.

Rządowe Centrum Legislacji poinformowało o zakończeniu prac nad projektem Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku przez Stały Komitet Rady Ministrów. Oznacza to, że ukończony został kolejny etap prac legislacyjnych nad projektem ustawy, co do której projektuje się, że wejdzie w życie jeszcze w bieżącym roku. Podkreślić trzeba, że omawiany projekt aktu normatywnego był dwukrotnie poddawany konsultacjom publicznym i opiniowaniu. Podczas pierwszego etapu prac legislacyjnych – latem 2021 roku, liczne organizacje pozarządowe, w tym organy przedstawicielskie samorządów zawodowych, zgłosiły istotne uwagi i zastrzeżenia do projektu. Spowodowało to konieczność dokonania zmian w pierwotnym tekście projektu ustawy.

18 maja br. Prezydent Rzeczypospolitej podpisał Ustawę z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. 2023 poz. 965). Tym samym nastąpiło swoiste zwieńczenie trwającego od zeszłego roku procesu legislacyjnego. Podpisana ustawa, będąca efektem inicjatywy ustawodawczej Rady Ministrów, wprowadza pomoc finansową w formie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów świń, owiec, kóz i koni. Nowelizacja treści Ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 356) ustanawia limit zużywanego oleju napędowego w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni - ,,w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego produkcji rolnej, któremu równocześnie przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji na powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych".

Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz określenie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Funduszu Europejskiego dla Rybactwa jest podstawowym celem stawianym przed projektowanym rozporządzeniem MRiRW. ,,Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej oraz wysokości tej pomocy na realizację działań w ramach w ramach Priorytetu 1. Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych, objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027" skierowane zostało właśnie do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Omawiany projekt aktu normatywnego ma za zadanie w komplementarny sposób określić szczegółowe warunki przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1 Funduszu Europejskiego dla Rybactwa. Powyższy Priorytet wspiera jeden z filarów Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej.