Przedstawiciele Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju zapowiedzieli zintensyfikowanie wsparcia finansowego udzielanego przez tę organizację walczącej z rosyjską agresją Ukrainie. Za swoisty sukces organizacji międzynarodowej typu rządowego, jaką jest Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (org. European Bank for Reconstruction and Development) uznać należy uruchomienie finansowania gospodarki Ukrainy w kwocie trzech miliardów euro w latach 2022–2023. W chwili obecnej, tj. po 633 dniach krwawego konfliktu zbrojnego, który wstrząsnął Europą, EBOR stał się de facto największym inwestorem instytucjonalnym na Ukrainie. W obszarze zainteresowania Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju znajdują się w szczególności kluczowa infrastruktura państwa, sektor prywatny i handlu. Zaangażowanie wspomnianej instytucji dotyczy także szeroko pojętego sektora energetycznego, bezpieczeństwa żywnościowego czy też wzmacniania odporności państwa ukraińskiego na zagrożenia.

Opublikowany w ostatnich dniach interesujący raport finansowy, autorstwa ekspertów Międzynarodowego Funduszu Walutowego (International Monetary Fund) podkreśla znaczenie i rolę banków centralnych poszczególnych państw w czasach obecnych. Zdaniem przedstawicieli MFW z powodu wciąż wysokiej inflacji bazowej w tzw. państwach wysoko rozwiniętych, banki centralne zmuszone będą zaostrzyć politykę pieniężną przez czas dłuższy, aniżeli było to dotychczas oczekiwane. Zdaniem ekspertów, paradoksalnie to w gospodarkach państw rozwijających się sprawność działań nakierowanych na obniżanie poziomu inflacji jest wyższa, zauważalne są wszakże istotne różnice pomiędzy państwami. Zdaniem ekspertów Międzynarodowego Funduszu Walutowego prowadzi to do ,,[…] desynchronizacji światowej polityki pieniężnej”. Jakkolwiek podkreśla się, że rynkach wschodzących takich jak Węgry, Indie czy Polska odnotowano znaczny wzrost cen akcji, to w dalszym ciągu ryzyko dla światowego wzrostu gospodarczego jest przesunięte w stronę spadkową.

Biorąc pod uwagę, że wkrótce na posiedzeniu inauguracyjnym zbierze się Sejm nowej kadencji, odnotować należy, że wraz z początkiem listopada br. do laski marszałkowskiej skierowany został rządowy projekt Ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Projekt dotyczący możliwości przedłużenia popularnych tzw. wakacji kredytowych wpłynął do izby poselskiej 3 listopada. Wydaje się, że będzie to ostatni projekt, jaki wpłynął do izby poselskiej poprzedniej kadencji. Jednocześnie przypomnieć warto, że już w 2022 roku weszły w życie przepisy gwarantujące wakacje kredytowe. Kredytobiorcy, których zdolność do obsługi kredytów uległa deterioracji, korzystać mogli z zawieszenia spłat nawet ośmiu rat kredytu hipotecznego.

Trwające obecnie prace nad projektem Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027, stanowią jedno z działań mających umożliwić zdynamizowanie rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce. Zauważyć należy, że w ostatnich latach pojęcie tzw. gospodarki o obiegu zamkniętym stało się niezwykle popularne w Unii Europejskiej. Dążenie do jej stworzenia jest jednym z celów zarówno Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, jak również poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej.

W optyce Komisji Europejskiej dążenie do istotnego wzmocnienia systemów żywnościowych na całym świecie, poprzez intensyfikację pomocy humanitarnej oraz współpracy międzynarodowej jawi się jako jeden z priorytetów wśród jej zadań. W ocenie Komisji Europejskiej, kolegialnego organu wykonawczego Unii Europejskiej jednym z kluczowych zadań unijnej polityki powinno być dążenie do petryfikacji bezpieczeństwa żywnościowego państw UE. Przypomnieć trzeba jednocześnie, że do kompetencji tego kluczowego organu administracji Unii Europejskiej zalicza się między innymi realizację bieżącej polityki organizacji – w tym zaś w szczególności polityką rolną, międzynarodową i gospodarczą.