Międzynarodowy Fundusz Walutowy (International Monetary Fund) wskazał niedawno, iż w przekonaniu władz tej organizacji międzynarodowej należy zintensyfikować działania mające służyć walce ze zjawiskiem przestępstw finansowych. Zainteresowanie, okazywane problematyce skutecznej walki ze sferą przestępczości finansowej, nie budzi zdziwienia, zwłaszcza biorąc pod uwagę cele statutowe tej organizacji oraz rolę jaką odgrywa na rynkach finansowych. Jednym z zadań Międzynarodowego Funduszu Walutowego jest właśnie wspieranie uporządkowanej wymiany pomiędzy krajami członkowskimi, w które to wpisuje się wspieranie inicjatyw mających służyć transparentności przelewów finansowych oraz walka z procederem tzw. prania brudnych pieniędzy.

Wskazane w tytule niniejszego tekstu działania legislacyjne podjęte przez Ministra Finansów na rzecz zwiększenia efektywności monitorowania rynku lokat strukturyzowanych to efekt realizacji przez wspomniany organ administracji publicznej upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia na podstawie art. 88ma ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Przypomnieć w tym miejscu należy, że w treści wymienionego ustępu drugiego zawarto, iż: ,, Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, o których mowa w ust. 1, formę, termin oraz sposób ich przekazywania, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia skutecznego wykonywania przez Komisję Nadzoru Finansowego zadań związanych z monitorowaniem rynku lokat strukturyzowanych […]”. Konieczność wydania przez Ministra Finansów takiego rozporządzenia wprowadzono do Ustawy Prawo Bankowe za pośrednictwem Ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. poz. 1723).

8 grudnia br. do podpisu Prezesa Rady Ministrów trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jego procedowanie wynika, po pierwsze – z treści art. 4 ust. 6 Ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2023r. poz. 1199). Zawarto tam, iż Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i sposoby realizacji zadań wymienionych w ust. 1, w tym warunki i tryb udzielania wsparcia w ramach tych zadań, mając na względzie priorytety polityki państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz efektywne wykorzystanie środków finansowych. Po drugie, konieczność znowelizowania dotychczas obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) wynika z konieczności wydłużenia terminu udzielania kredytów płynnościowych i skupowych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz producentów rolnych.

 

                Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. 2023 poz. 412) w treści art. 71 ust. 1 wskazuje, że w Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki lub szczegółowy tryb przyznawania lub wypłaty poszczególnych rodzajów pomocy, takich jak:

- płatności w ramach interwencji związanych ze środowiskiem, klimatem i innych zobowiązań w dziedzinie zarządzania, o których mowa w treści art. 69 lit. a rozporządzenia 2021/2115;

- płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami;

- wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych;

- narzędzi zarządzania ryzykiem w formie wkładów finansowych na rzecz składek w ramach systemów ubezpieczeń. Na podkreślenie zasługuje fakt, że dotychczas realizacja wspomnianego upoważnienia ustawowego nie miała miejsca.

Realizacja delegacji ustawowej zawartej w treści art. 14d Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych spowodowała, że Minister Finansów skierował do wczesnego etapu prac legislacyjnych – tj. konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt Rozporządzenia Ministra Finansów, w sprawie przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez dostawców usług płatniczych i inne podmioty zobowiązane. W artykule 14 wspomnianej ustawy z 2011 roku zawarto, że minister właściwy do spraw instytucji finansowych po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji przekazywanych Narodowemu Bankowi Polskiemu oraz sposób realizacji obowiązku ich przekazywania, kierując się potrzebą zapewnienia Narodowemu Bankowi Polskiemu dostępu do danych niezbędnych do dokonywania okresowych ocen rozliczeń pieniężnych, sporządzania bilansu płatniczego oraz wykonywania zadań Narodowego Banku Polskiego wynikających z uczestnictwa w Europejskim Systemie Banków Centralnych.