Bank Światowy opublikował w ostatnim czasie dane dotyczące trendów cenowych na światowych rynkach. Stanowisko tej praktycznie kluczowej dla międzynarodowych rynków finansowych instytucji jest niezwykle istotne. Pamiętać bowiem trzeba, że Bank Światowy jest instytucją odpowiedzialną między innymi za udzielanie pożyczek państwom członkowskim –
w szczególności zaś krajom borykającym się z ubóstwem (tzw. kraje rozwijające się) oraz świadczenie pomocy technicznej służącej zwiększeniu efektywności różnych sektorów gospodarki. Działania tej instytucji nie ograniczają się jedynie do powyższych zadań – to także stymulowanie stałego wzrostu gospodarczego w państwach rozwijających się.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował dane umożliwiające dokonanie oceny stanu światowego systemu finansowego. Eksperci Międzynarodowego Funduszu Walutowego (International Monetary Found) odnieśli się między innymi do upadku dwóch banków, które miały miejsce w ostatnim czasie, tj. Silicon Valley Bank i Signature Bank w Stanach Zjednoczonych. Ich zdaniem wskazane upadki, jak również słynne już problemy związane z upadłością banku Credit Suisse i jego problematycznym przejęciem przez grupę UBS, to egzemplifikacja licznych problemów, które dotknęły rynek finansowy. Przedstawiciele MFW zwracają uwagę, że problemy sektora finansowego to następstwa przemian w globalnym sektorze finansowym skutkujące między innymi postępującą inflacją. Nie bez znaczenia jest również fakt, że zdaniem Międzynarodowego Funduszu Walutowego dotychczas wdrażane zmiany regulacyjne w całościowym ujęciu doprowadziły do zwiększenia odporności sektora finansowego.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) – niezależny organ Unii Europejskiej odpowiedzialny za kreowanie jednolitych ram regulacyjnych dotyczących sektora bankowego oraz jego nadzorowanie, opublikował jak co dwa lata, interesujące dane dotyczące trendów konsumenckich w poprzednim roku (2022). Zestawienie dotyczy usług finansowych pozostających w obszarze zainteresowania EBA, w szczególności zaś usług bankowych. W opublikowanym zestawieniu odniesiono się do problemu ochrony konsumentów w państwach Unii Europejskiej na rynku finansowym. Zidentyfikowano dwa kluczowe wyzwania w obszarze ochrony konsumentów, tj. problem oszustw w płatnościach detalicznych i nadmierne zadłużenie konsumentów. Dane opublikowane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego uzyskane zostały nie tylko od organów administracji publicznej państw unijnych, ale również podmiotów reprezentujących prawa konsumentów.

13 kwietnia 2023 roku Minister Rozwoju i Technologii zainicjował prace legislacyjne nad projektem Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego
i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że projekt tego jakże istotnego dla polskich przedsiębiorców aktu prawnego skierowany został do wyjątkowo szeroko zaplanowanych konsultacji publicznych. To po części stanowi o znaczeniu tego projektu dla usprawnienia działania polskich firm. Do udziału w konsultacjach publicznych wnioskodawca projektu zaprosił łącznie rekordową liczbę 493 podmiotów (sic!). W tej grupie znajdują się organy przedstawicielskie szeroko rozumianego trzeciego sektora, w tym liczne fundacje, instytuty, związki skupiające jednostki samorządu terytorialnego różnych szczebli, stowarzyszenia, związki zawodowe, izby gospodarcze i przemysłowo-handlowe, związki pracodawców czy też spółdzielców – w tym m.in. Krajowa Rada Spółdzielcza.  

              Jak wskazuje minister, przepisy proponowane w projekcie dotyczą wprowadzenia zmian w czterech głównych obszarach, tj. w sferze ułatwień przy podejmowaniu pierwszych kroków w biznesie, prostszych zasad wykonywania działalności gospodarczej, wprowadzenia usprawnień na rzecz sukcesji oraz rozbudowywania systemu prawa gospodarczego przyjaznego przedsiębiorcom.

W uzasadnieniu do projektu wnioskodawca wskazuje expressis verbis, że proponowane zmiany to ,, kolejny krok w kierunku poprawy środowiska prawnego i instytucjonalnego, w którym działają polskie firmy”. Zaakcentować trzeba, że w ostatnich latach były już podejmowane inicjatywy legislacyjne – zresztą skuteczne, mające usprawnić otoczenie w którym działają podmioty krajowe. W szczególności podkreśla się znaczenie pakietu ustaw tworzących tzw. ,,Konstytucję Biznesu”. W jego ramach dokonano między innymi usprawnienia relacji na linii przedsiębiorca – urzędnik, wdrożono pakiet ułatwień dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność, wprowadzono możliwość zawieszenia działalności w przypadku zatrudniania pracownika na urlopie macierzyńskim czy też wychowawczym, uruchomiono portal informacyjny dla przedsiębiorców, uporządkowano katalog form reglamentacji działalności gospodarczej czy też wprowadzono możliwość ustanawiania prokurentów przez przedsiębiorców - osoby fizyczne.

              Zasadniczym celem nowej ustawy ma być dalsza poprawa środowiska prawnego i instytucjonalnego, w którym działają polskie firmy. Pomimo generalnie pozytywnej oceny skutków wdrożenia ,,Konstytucji Biznesu", w dalszym ciągu można zidentyfikować obszary istotne dla przedsiębiorców wymagające znowelizowanych rozwiązań. Pod tym względem projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców, ocenić trzeba jako ambitny. Panuje się bowiem znowelizować łącznie aż 44 ustawy, w tym tak istotne jak m.in.: Kodeks Postępowania Administracyjnego czy też Prawo bankowe. Wnioskodawca akcentuje konieczność m.in. rozbudowywania form udzielania pomocy na ratowanie przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę wielopłaszczyznowy i ambitny charakter projektowanej ustawy, zaznaczyć trzeba, że nowe rozwiązania legislacyjne umożliwić mają m.in.

- przyjęcie klarownych zasad odnośnie do zakładania działalności gospodarczej przez osobę małoletnią;

- ustanowienie ułatwień w prowadzeniu działalności nierejestrowej;

- wprowadzenie ułatwień w prawie podatkowym, vide zawarcie w ordynacji podatkowej możliwości rezygnacji przez stronę postępowania z odwołania od decyzji organu pierwszego stopnia;

- klarowne określenie zamkniętego katalogu informacji, które podatnik ma obowiązek ująć w strategii podatkowej;

- w przypadku wpisania do KRS prokury, dokument ten nie musiałby być przedkładany w urzędzie;

- projektuje się również wprowadzenie możliwości umarzania należności z tytułu kar administracyjnych i zaległych kar administracyjnych z urzędu;

- w dalszym ciągu mają być prowadzone działania o charakterze deregulacyjnym, m.in. w obszarze wymogu stosowania pieczątek;

- planuje się wprowadzenie możliwości wydawania przez organy tzw. decyzji hybrydowych;

- wydłużeniu z 7 dni do 14 dni ulec ma termin w obszarze autokontroli decyzji administracyjnych;

- zawarcie w przepisach prawa administracyjnego, cywilnego oraz prawa pracy kolejnych bodźców zachęcających do zainicjowania procedury mediacyjnej lub koncyliacyjnej;

- pośród projektowanych zmian planuje się również usprawnienie w sferze ustanawiania i wykonywania zarządu sukcesyjnego. Planuje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

              Przesłanie do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projektu Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych stanowi niejako naturalną konsekwencję wcześniejszych prac Rady Ministrów nad zagadnieniem stabilizacji polskiego systemu elektroenergetycznego. Wnioskodawca projektu, tj. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazuje, że obecnie we wspomnianym systemie dominują mniej stabilne odnawialne źródła energii, takie jak elektrownie wiatrowe czy też popularne instalacje fotowoltaiczne. Zdaniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostrzec zalety biogazowni rolniczych, w szczególności zaś elastyczność w zakresie możliwości wytwarzania energii.