Skierowanie w połowie marca przez Prezesa Rady Ministrów do Marszałka Sejmu projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej to efekt zakończenia wcześniejszego etapu prac legislacyjnych. W dniu 15 marca br. projekt wpłynął do laski marszałkowskiej, zaś trzy dni później skierowany został do konsultacji. Biorą w nich udział tak zróżnicowane organy i podmioty jak Narodowy Bank Polski, Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, Naczelna Rada Adwokacka, Państwowa Agencja Atomistyki czy też Krajowa Izba Radców Prawnych. Wydaje się, że warto przybliżyć wspomniany projekt ustawy, bowiem nie często do laski marszałkowskiej trafiają projekty aktów prawnych mających usprawnić realizację zadań wykonywanych przez administrację rządową, docelowo zaś zwiększyć efektywność działania struktur podległych Radzie Ministrów. Przyszła ustawa wprowadzi również zmiany kompetencyjne związane z prowadzeniem określonych zadań. W obrębie proponowanych rozwiązań legislacyjnych dostrzec trzeba kilka, zróżnicowanych co do swojego charakteru obszarów zadań administracji, które podlegać mają nowelizacji. Wyróżnić trzeba m.in.: problematykę surowców energetycznych, udzielania wsparcia Polakom i Polonii, Państwowej Inspekcji Pracy, rezerw strategicznych, realizacji zadań przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości czy też wzmocnienia sektora cyberbezpieczeństwa państwa.

            Zdaniem wnioskodawcy projektu, tj. Rady Ministrów obecne uwarunkowania społeczno-polityczne, w szczególności wynikające z następstw konfliktu zbrojnego toczącego się na Ukrainie spowodowały pilną konieczność zmodyfikowania i usprawnienia działań podejmowanych w sektorze surowców energetycznych, paliw i energetyki jądrowej. Stąd też przyszła ustawa podda nowelizacji m.in. Ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. Dlatego też uwypuklić trzeba, że projektowana Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej w pierwszej kolejności utworzy nowy dział w ramach systemu działów administracji publicznej, tj. gospodarka surowcami energetycznymi. Przejmie on obszar kompetencyjny wcześniej przypisany do działu - gospodarka złożami kopalin i energia. Tym samym nowy dział administracji rządowej obejmować będzie zadania:

- dotyczące gospodarki złożami kopalin;

- dotyczące kwalifikacji w zakresie górnictwa;

- dotyczące surowców energetycznych, paliw, rozwoju i wykorzystania energii jądrowej na potrzeby społeczno-gospodarcze;

- związane ze współpracą międzynarodową i unijną w zakresie surowców energetycznych, paliw i energii jądrowej wykorzystywanej na cele społeczno-gospodarcze.

            Powyższa zmiana w zakresie struktury działów administracji rządowej spowoduje również zwiększenie liczby członków rady nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego do piętnastu, co stanowić będzie następstwo kompetencji przypisanych ministrowi kierującego działem ,,gospodarka surowcami energetycznymi". W radzie nadzorczej banku zasiadać będzie przedstawiciel ministra.

            Projekt zawiera również propozycję zmiany w Ustawie z dnia 13 stycznia 2023 r. o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółki Akcyjnej. Z chwilą jej znowelizowania prawo z akcji należących do Skarbu Państwa w Funduszu będzie wykonywał minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi, nie zaś tak jak dotychczas – Prezes Rady Ministrów.

            Zmiany dotyczyć będą również jednego z kluczowych dla bezpieczeństwa narodowego podmiotów, tj. Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych powierzony zostanie nadzór nad Agencją oraz realizacją wszystkich zadań związanych z funkcjonowaniem Agencji oraz zasobami rezerw strategicznych. W obecnym stanie prawnym Agencja podlega Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zaś nadzór nad jej funkcjonowaniem sprawuje bezpośrednio Prezes Rady Ministrów.

            W końcu, projektuje się także zmiany w Ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, jak i w Ustawie z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Odtąd minister właściwy do spraw informatyzacji uzyska możliwość finansowego wspierania podmiotów komercyjnych kluczowych dla sprawności krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Środki mają pochodzić z funduszy Unii Europejskiej, jak i budżetu państwa. Ich przyznawanie odbywać się będzie w ramach projektu „National Coordination Centre – Poland” ze środków Programu Cyfrowa Europa. Łącznie nowa ustawa podda nowelizacji sześćdziesiąt innych ustaw. Planuje się, że ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.