Dokonując cyklicznego przeglądu aktualnych prac legislacyjnych związanych z szeroko rozumianą problematyką funkcjonowania zarówno krajowego, jak i unijnego rynku finansowego, wspomnieć należy o kolejnej inicjatywie ustawodawczej, która miała miejsce w ostatnim czasie. Tym razem ze swoich konstytucyjnych uprawnień postanowiła skorzystać izba wyższa polskiego parlamentu, podejmując prace nad projektem Ustawy o zmianie ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym.

W dniu wczorajszym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierował do kolejnego etapu prac legislacyjnych projekt Ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt. Zwrócić należy uwagę, że w ramach zainicjowanych przez wnioskodawcę konsultacji publicznych uczestniczy liczna grupa organów przedstawicielskich samorządu zawodowego rolników, izb gospodarczych oraz zrzeszeń producentów rolnych i hodowców zwierząt, jak również związków pracodawców. Wnioskodawca wskazał jednocześnie, że projekt procedowany jest jako pilny, co uzasadniono koniecznością szybkiego wejścia w życie rozwiązań prawnych umożliwiających wprowadzenie alternatywnego systemu przemieszczania świń, jak również ustanowienia regulacji krajowych umożliwiających odstąpienie od obowiązku rejestracji zakładów drobiu, utrzymujących drób na własne potrzeby.

Skierowanie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych oraz opiniowania, świadczy o podjęciu kolejnego etapu prac legislacyjnych związanych z tworzeniem krajowych przepisów o charakterze wykonawczym.

              Opublikowane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority ) w ostatnim czasie dane dotyczące problematyki przestrzegania równych szans kobiet i mężczyzn w sektorze bankowym i finansowym wpisują się w działania, które podejmuje ten unijny organ na rzecz zapewniania równych szans i przeciwdziałania dyskryminacji wśród pracowników.

                1 marca tego roku Prezydent RP podpisał długo wyczekiwaną Ustawę o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Przypomnieć warto, że jej celem jest ustanowienie podstaw prawnych mających umożliwić realizację Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. O wyjątkowym wręcz znaczeniu wspomnianej ustawy świadczy fakt, że w ramach Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej polskie rolnictwo otrzyma wsparcie ze środków Unii Europejskiej. Konkretnie, 17,3 mld Euro uzyskane zostanie w ramach pierwszego filaru Wspólnej Polityki Rolnej (WPR)i 4,7 mld Euro w ramach drugiego filaru WPR. Interwencje objęte Planem Strategicznym finansowane będą z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ustawa określa interwencje w ramach których można uzyskać pomoc - co odbywać się będzie w drodze decyzji administracyjnych bądź też na podstawie umowy o przyznaniu pomocy.