W treści art. 252 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 681, z późn. zm.), zawarto iż: ,,Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb likwidacji funduszy inwestycyjnych, z uwzględnieniem sposobu i terminów dokonywania poszczególnych czynności w ramach postępowania likwidacyjnego, w celu sprawnego przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego oraz zapewnienia ochrony uczestników funduszu inwestycyjnego oraz jego wierzycieli". Na podstawie wskazanego upoważnienia ustawowego wydano obecnie obowiązujące Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. poz. 963, z późn. zm.).

Problematyka obowiązków i zobowiązań sprawozdawczych funduszy inwestycyjnych wobec Komisji Nadzoru Finansowego była do niedawna obecna również w treści uchylonego z początkiem tego roku Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. poz. 1285). W wyniku wejścia w życie Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2185), od 1 stycznia tego roku Minister Finansów zobligowany został do objęcia przepisami rozporządzenia w sprawie sprawozdań również funduszu w likwidacji.

W obecnym stanie prawnym obligi sprawozdawcze nałożone na likwidatora reprezentującego fundusz inwestycyjny w likwidacji wobec KNF zostały zawarte także w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 września 2023 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych w likwidacji dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. poz. 2304).

W ostatnich dniach Minister Finansów wskazał, że zmiany w systemie prawa krajowego wymusiły konieczność poddania wspomnianego rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r. nowelizacji. W szczególności oblig ten wynika z faktu dążenia przez ustawodawcę do uproszczenia obowiązków sprawozdawczych ciążących na likwidatorach funduszy inwestycyjnych, tj. aby wskazane obowiązki nie wynikały z treści dwóch różnych aktów prawnych. Stąd też obecnie trwają prace nad projektem Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych. Celem przewodnim wnioskodawcy jest ujednolicenie i uproszczenie przepisów prawa krajowego.

W projekcie planuje się usunięcie przepisów związanych z obowiązkami informacyjnymi i sprawozdawczymi funduszy inwestycyjnych w likwidacji wobec Komisji Nadzoru Finansowego oraz wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą usprawnić proces ogłaszania informacji o otwarciu likwidacji danego funduszu inwestycyjnego. Ponadto nowelizacja wprowadzi obowiązek każdorazowego publikowania na ogólnie dostępnej stronie internetowej likwidatora funduszu ogłoszenia o otwarciu likwidacji funduszu. W sytuacji zaś, gdy rolę likwidatora pełnić będzie podmiot inny niż towarzystwo funduszy inwestycyjnych, wówczas ogłoszenie o otwarciu likwidacji funduszu będzie także publikowane na stronie www towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które jako ostatnie przed otwarciem likwidacji reprezentowało dany fundusz w stosunkach z osobami trzecimi.

Na likwidatorze nie będzie już dłużej ciążył obowiązek przekazywania radzie i zgromadzeniu inwestorów sprawozdania z otwarcia likwidacji funduszu na etapie jego przedstawiania do badania firmie audytorskiej. W zamyśle wnioskodawcy, tj. Ministra Finansów pozwoli to skrócić postępowanie likwidacyjne. Nadmienić warto, że zwołanie i przeprowadzenie posiedzeń takich organów jak rada inwestorów czy zgromadzenie inwestorów jest czasochłonne. Stąd też projektuje się, że dany likwidator funduszu dwukrotnie publikować będzie sprawozdanie sporządzone na otwarcie likwidacji funduszu na ogólnodostępnej stronie www wskazanej w ogłoszeniu o likwidacji funduszu. Po raz pierwszy - niezwłocznie po jego sporządzeniu przez likwidatora, drugi zaś raz - po jego zbadaniu przez firmę audytorską. Planuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.