Wskazane w tytule dwa zagadnienia kluczowe dla funkcjonowania polskiej gospodarki, tj. transformacja energetyczna kraju oraz wzmocnienie krajowej gospodarki w sytuacji zaistnienia nadzwyczajnej sytuacji gospodarczej, to główne obszary na których koncentruje się rządowy projekt Ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. Prace nad projektem wspomnianej ustawy prowadzi obecnie Rada Ministrów, w szczególności zaś Minister Rozwoju i Technologii odpowiedzialny za przygotowanie aktu normatywnego.

Zdaniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostrzec należy problem zagwarantowania producentom rolnym określonego poziomu ochrony ich interesów – w postaci rekompensaty ,,z tytułu utraty przychodów” uzyskiwanych z działalności rolniczej, w przypadku ogłoszenia przez nabywców upadłości. Zdaniem ministra właściwego ds. rolnictwa konieczność ochrony producentów rolnych generuje pilną potrzebę systemowego zagwarantowania ich bezpieczeństwa finansowego w drodze przyjęcia nowych przepisów. Dlatego też 17 lutego br. wnioskodawca, tj. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierował do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt Ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa. 

Wejście w życie przepisów Dyrektywy Rady (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 104/1 z 25.03.2021) miało w zamyśle Rady usprawnić współpracę pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej w obszarze wymiany informacji podatkowych w związku z ograniczoną dostępnością danych dotyczących dochodów uzyskanych przez podatników na platformach cyfrowych.

W końcu stycznia br. doszło do podpisania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej. Wspomniany akt prawny odgrywać będzie istotną rolę dla gwarantowania bezpieczeństwa rynku finansowego oraz przeciwdziałania finansowania terroryzmu. Uelastyczni również współpracę organów ścigania na płaszczyźnie międzynarodowej.

      Jak co roku, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) przedstawił dane dotyczące trendów wynagradzania w sektorze bankowym. Wspomniane dane ukazują w szczególności liczbę najwyżej wynagradzanych pracowników instytucji finansowych oraz firm inwestycyjnych.