8 grudnia br. do podpisu Prezesa Rady Ministrów trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jego procedowanie wynika, po pierwsze – z treści art. 4 ust. 6 Ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2023r. poz. 1199). Zawarto tam, iż Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i sposoby realizacji zadań wymienionych w ust. 1, w tym warunki i tryb udzielania wsparcia w ramach tych zadań, mając na względzie priorytety polityki państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz efektywne wykorzystanie środków finansowych. Po drugie, konieczność znowelizowania dotychczas obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) wynika z konieczności wydłużenia terminu udzielania kredytów płynnościowych i skupowych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz producentów rolnych.

 

                Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. 2023 poz. 412) w treści art. 71 ust. 1 wskazuje, że w Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki lub szczegółowy tryb przyznawania lub wypłaty poszczególnych rodzajów pomocy, takich jak:

- płatności w ramach interwencji związanych ze środowiskiem, klimatem i innych zobowiązań w dziedzinie zarządzania, o których mowa w treści art. 69 lit. a rozporządzenia 2021/2115;

- płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami;

- wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych;

- narzędzi zarządzania ryzykiem w formie wkładów finansowych na rzecz składek w ramach systemów ubezpieczeń. Na podkreślenie zasługuje fakt, że dotychczas realizacja wspomnianego upoważnienia ustawowego nie miała miejsca.

Realizacja delegacji ustawowej zawartej w treści art. 14d Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych spowodowała, że Minister Finansów skierował do wczesnego etapu prac legislacyjnych – tj. konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt Rozporządzenia Ministra Finansów, w sprawie przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez dostawców usług płatniczych i inne podmioty zobowiązane. W artykule 14 wspomnianej ustawy z 2011 roku zawarto, że minister właściwy do spraw instytucji finansowych po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji przekazywanych Narodowemu Bankowi Polskiemu oraz sposób realizacji obowiązku ich przekazywania, kierując się potrzebą zapewnienia Narodowemu Bankowi Polskiemu dostępu do danych niezbędnych do dokonywania okresowych ocen rozliczeń pieniężnych, sporządzania bilansu płatniczego oraz wykonywania zadań Narodowego Banku Polskiego wynikających z uczestnictwa w Europejskim Systemie Banków Centralnych.

Przedstawiciele Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju zapowiedzieli zintensyfikowanie wsparcia finansowego udzielanego przez tę organizację walczącej z rosyjską agresją Ukrainie. Za swoisty sukces organizacji międzynarodowej typu rządowego, jaką jest Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (org. European Bank for Reconstruction and Development) uznać należy uruchomienie finansowania gospodarki Ukrainy w kwocie trzech miliardów euro w latach 2022–2023. W chwili obecnej, tj. po 633 dniach krwawego konfliktu zbrojnego, który wstrząsnął Europą, EBOR stał się de facto największym inwestorem instytucjonalnym na Ukrainie. W obszarze zainteresowania Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju znajdują się w szczególności kluczowa infrastruktura państwa, sektor prywatny i handlu. Zaangażowanie wspomnianej instytucji dotyczy także szeroko pojętego sektora energetycznego, bezpieczeństwa żywnościowego czy też wzmacniania odporności państwa ukraińskiego na zagrożenia.

Opublikowany w ostatnich dniach interesujący raport finansowy, autorstwa ekspertów Międzynarodowego Funduszu Walutowego (International Monetary Fund) podkreśla znaczenie i rolę banków centralnych poszczególnych państw w czasach obecnych. Zdaniem przedstawicieli MFW z powodu wciąż wysokiej inflacji bazowej w tzw. państwach wysoko rozwiniętych, banki centralne zmuszone będą zaostrzyć politykę pieniężną przez czas dłuższy, aniżeli było to dotychczas oczekiwane. Zdaniem ekspertów, paradoksalnie to w gospodarkach państw rozwijających się sprawność działań nakierowanych na obniżanie poziomu inflacji jest wyższa, zauważalne są wszakże istotne różnice pomiędzy państwami. Zdaniem ekspertów Międzynarodowego Funduszu Walutowego prowadzi to do ,,[…] desynchronizacji światowej polityki pieniężnej”. Jakkolwiek podkreśla się, że rynkach wschodzących takich jak Węgry, Indie czy Polska odnotowano znaczny wzrost cen akcji, to w dalszym ciągu ryzyko dla światowego wzrostu gospodarczego jest przesunięte w stronę spadkową.