Wraz z upływem bieżącego miesiąca Prezes Rady Ministrów skierował do laski marszałkowskiej projekt Ustawy o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Projekt ustawy opracowany został przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Wpisuje się on w działania mające w zamyśle Rady Ministrów umożliwić dokonanie efektywnej transformacji polskiego sektora elektroenergetycznego. Realizacja tego zamierzenia osiągnięta ma zostać poprzez powołanie jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w postaci Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Ta z kolei zgrupować ma wyodrębnione konwencjonalne aktywa wytwórcze zasilane węglem.

11 lipca br. Prezes Rady Ministrów skierował na ręce Marszałka Sejmu projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nieprawidłowości w obrocie niektórymi towarami oraz usprawnienia funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej. Kilka dni później, tj. 20 lipca projekt wspomnianego aktu prawnego przekazany został do konsultacji publicznych. Jak wskazał organ odpowiedzialny za prace nad projektem na obecnym ich etapie – tj. Minister Finansów, intencją wnioskodawcy jest poddanie komplementarnej regulacji zasad obrotu i przewozu tzw. towarów „wrażliwych”, w tym wyrobów akcyzowych oraz innych ujętych w przepisach dedykowanych monitorowaniu przewozu towarów. Zdaniem Ministra Finansów wyraźnie dostrzegalna jest konieczność konsekwentnego uszczelniania przepisów regulujących działanie systemu podatkowego. Wejście w życie ustawy nowelizującej uzasadniania jest również potrzebą ,,ograniczenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej z pominięciem obowiązujących regulacji w celu minimalizowania nieprawidłowości". Realizacja powyższych założeń, w szczególności zaś nowelizacja przepisów dotyczących podatku akcyzowego w zakresie digitalizacji ewidencji wyrobów akcyzowych oraz monitorowania obrotu paliwami, aby była efektywną, poparta zostanie zmianą przepisów Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

Z danych opublikowanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) wynika, że quasi-anonimowość towarzysząca od początku idei kryptowalut stanowi jedno z największych utrudnień na drodze do objęcia ich opodatkowaniem. Przypomnieć warto, że rynek kryptowalut od 2008 roku rozwija się niezwykle dynamicznie, co z czasem stało się przyczynkiem do licznych prób objęcia tej szczególnej formy aktywów opodatkowaniem ze strony państw. O skali wspomnianej dynamiki świadczą dane – w listopadzie 2021 roku wartość rynkowa aktywów kryptograficznych osiągnęła rekordową kwotę 3 bilionów dolarów. Z Bitcoina zaś wyodrębniły się tysiące innych kryptowalut. Według szacunkowych danych w niektórych krajach takich jak Stany Zjednoczone, około kilkunastu procent populacji dysponowało jakimiś aktywami kryptograficznymi. Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje, że na całym świecie kryptowalutami posługuje się około 400 milionów ludzi. Jednocześnie wskazanej popularności walut takich jak Bitcoin, Ethereum czy też Tether nie towarzyszy powszechność ich stosowania przez przedsiębiorstwa. IMF szacuje, że obecnie na świecie około 15 000 firm korzysta z nich. Przykładowo, w Stanach Zjednoczonych dziennie dokonuje się transakcji w sprzedaży detalicznej na kwotę ok. 550 miliardów dolarów, podczas gdy dzienna wartość transakcji wykonanych w kryptowalutach odpowiada jedynie kwocie 15 milionów dolarów (dane z 2021 roku).

 

                W ostatnim tygodniu czerwca przedstawiciele Banku Światowego opublikowali dane dotyczące problemu nieefektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych pozostających w dyspozycji poszczególnych państw. Wskazali, że w zdecydowanej większości państw występują istotne luki w sferze wykorzystywania zasobów naturalnych. Akcentuje się, że iż likwidacja wspomnianych luk umożliwi z jednej strony efektywne uporanie się z zarówno wyzwaniami ekonomicznymi, jak i środowiskowymi. Z drugiej zaś, kraje są w stosunkowo prosty sposób – zwłaszcza wobec dotychczas pokutujących przekonań, zwiększyć swoje bezpieczeństwo żywnościowe, zdolności gospodarcze czy też stan ochrony środowiska. Zdaniem Banku Światowego, implementacja działań na rzecz zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych to konieczność, zwłaszcza w obliczu rosnących problemów poszczególnych członków wspólnoty międzynarodowej z niedoborami finansowymi oraz rosnącą konkurencją pomiędzy państwami. Przypomnieć należy także, że wciąż zmienia się otoczenie polityczno-prawne państw, w szczególności na płaszczyźnie prawa międzynarodowego. Dostrzec wręcz można swoisty paradoks polegający na tym, że współcześnie państwa dążą od lat do coraz większego uwzględniania w umowach międzynarodowych regulacji mających wzmocnić ich bezpieczeństwo w różnych wymiarach -  w tym w obszarze bezpieczeństwa żywnościowego. Z drugiej zaś strony, procesowi temu nie towarzyszy wzrost poczucia bezpieczeństwa czy też złagodzenie konfliktów i napięć pomiędzy państwami. Wprost można mówić obecnie o deterioracji systemu bezpieczeństwa międzynarodowego. Coraz ostrzejsze są również skutki partykularnej polityki państw.

Zainicjowanie prac przez Radę Ministrów nad projektem Ustawy o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów, i skierowanie go do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych, to skutek konieczności implementowania do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2167 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie podmiotów obsługujących kredyty i nabywców kredytów oraz w sprawie zmiany dyrektyw 2008/48/WE i 2014/17/UE. Istotą wymienionej dyrektywy jest wygenerowanie dla banków oraz innych instytucji finansowych działających na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej warunków, które z jednej strony - umożliwią deteriorację ryzyka akumulacji nieobsługiwanych kredytów w najbliższych latach, z drugiej zaś, ułatwią wspomnianym podmiotom działania związane z nieobsługiwanymi kredytami ujętymi w ich bilansach.