Najnowsze dane przedstawione przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), międzynarodową organizację wyspecjalizowaną odpowiedzialną za walkę z głodem oraz redystrybucję żywności oraz rozwój obszarów wiejskich, wskazują na wciąż utrzymujący się wysoki poziom inflacji cen żywności. Dane zagregowane o inflacji cen żywności, na których bazuje FAO za okres maj - sierpień tego roku, wykazują wysoką inflację w szczególności w państwach o niskich i średnich dochodach. Inflacja przekracza wartość pięciu procent w 52,6 proc. krajów o niskich dochodach, 86,4 proc. w państwach o średnich dochodach i 64,0% krajów o wyższych średnich dochodach. Zwraca się również uwagę, że 69,6 procent tzw. krajów wysoko rozwiniętych doświadcza wysokiej inflacji cen żywności.

Pod koniec minionego tygodnia Minister Finansów skierował do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Zasadniczym celem nowej regulacji jest dostosowanie przepisów określających zakres informacji sprawozdawczych sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do treści zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym. Wymieniona ustawa dopiero co została podpisana przez Prezydenta, pod koniec sierpnia tego roku. Wspominany akt prawny wprowadza do krajowego porządku prawnego treść Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego. Rozporządzenie PE i Rady kreuje produkt zabezpieczenia emerytalnego w III filarze emerytalnym na szczeblu Unii Europejskiej.

Zdynamizowanie realizacji inwestycji proekologicznych, zaś w dalszej perspektywie osiągnięcie zaplanowanych celów klimatyczno-energetycznych oraz zintensyfikowanie działań podejmowanych na rzecz tzw. zrównoważonego rozwoju, to cele stawiane przez Ministra Klimatu i Środowiska przed projektem nowego aktu prawnego. Wspomniany projekt nowego aktu normatywnego, tj. Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie udzielania pomocy publicznej w obszarze energetyki i środowiska w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 skierowany został w ostatnim czasie do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych. W tym ostatnim procesie udział biorą organy (izby) wyspecjalizowanego samorządu gospodarczego, reprezentujące między innymi sektory biopaliw, energetyki, gazownictwa czy też Krajowa Izba Gospodarcza. Łącznie do zgłaszania uwag wnioskodawca zaprosił jedynie dwadzieścia podmiotów, co może wydać się zaskakujące biorąc pod uwagę znaczenie projektowanego rozporządzenia dla finansowania inicjatyw podmiotów związanych z sektorami krajowej energetyki i środowiska.

Zdaniem FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) obecnie można zidentyfikować poważne zagrożenia mogące uniemożliwić osiągnięcie przez wspólnotę międzynarodową celów tzw. zrównoważonego rozwoju. Przypomnieć warto, że obecnie problematyka zrównoważonego rozwoju ujęta została w treści Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dokument ten przyjęty został w 2015 roku przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych podczas 70 Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Na uwypuklenie zasługuje fakt, że Agendę przyjęły wszystkie państwa członkowskie ONZ, co biorąc pod uwagę obecne realia stosunków międzynarodowych jest rzadko spotykane.

15 września Minister rozwoju i technologii podpisał Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Jego podpisanie nastąpiło praktycznie bezpośrednio po wydaniu przez Komisję Europejską decyzji o nieprzedłużeniu embarga na import zbóż z terytorium Ukrainy. Dla całościowego ukazania sytuacji przypomnieć trzeba, że dotychczasowy zakaz importu zbóż dotyczył Polski, Bułgarii, Rumunii i Słowacji oraz Węgier i obejmował zboża takie jak: pszenica, rzepak, słonecznik i kukurydza. Podpisane rozporządzenie ma charakter bezterminowy i obowiązywać będzie od dnia 16 września. Zdaniem ministra przedłużenie zakazu importu zbóż jest niezbędne z punktu widzenia stabilności i bezpieczeństwa rynku żywnościowego w Polsce. Ponadto zaznacza się, że masowy import do kraju tańszych zbóż doprowadzi ostatecznie do sytuacji, w której polskim rolnikom nie będzie opłacać się utrzymywanie produkcji zbóż i rzepaku. Generować będzie również problemy ze zbytem tegorocznych zbiorów krajowych. Taka alternatywa jest groźna, bowiem zdaniem Ministra Rozwoju i Technologii napływ tańszych zbóż z zagranicy przyczyni się do likwidacji samowystarczalności żywnościowej państwa. Przypomnieć trzeba także, że ceny zbóż na rynkach międzynarodowych są obecnie niskie.