Wydanie przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (wł. European Banking Authority – dalej EUNB) zmienionych wytycznych w sprawie metod obliczania składek na rzecz systemu gwarancji depozytów spowodowała konieczność dostosowania przepisów krajowych regulujących wspomniany obszar. Dlatego też Minister Finansów zainicjował prace legislacyjne nad projektem Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu określania profilu ryzyka banków i oddziałów banków zagranicznych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków. Rozporządzenie, które podlegać ma nowelizacji - tj. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu określania profilu ryzyka banków
i oddziałów banków zagranicznych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1257) określa obecnie m.in. takie kwestie, jak:

Podpisanie 22 sierpnia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku stanowi formalne zwieńczenie długich prac legislacyjnych nad powyższym aktem prawnym. Zauważyć trzeba, że z punktu widzenia podmiotów funkcjonujących na rynku finansowym, wspomniana ustawa wydaje się być istotną, dokonuje bowiem swoistego uporządkowania regulacji związanych z rynkiem i instytucjami finansowymi, które stypizowane zostały w różnych aktach prawnych.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) udostępnił interesujące dane dotyczące wykorzystywania popularnego narzędzia, jakim jest tzw. tajemniczy klient (mystery client)
w procesie nadzoru realizowanego nad instytucjami finansowymi. EBA zwraca uwagę, że instytucja ,,tajemniczego klienta” z powodzeniem służyć może realizacji zadań przez krajowe organy nadzorcze. Co ciekawe, w udostępnionych danych akcentuje się, że formuła mystery client jest w stanie dostarczyć informacji, które w klasycznym badaniu instytucji finansowych uchodzą za trudno wykrywalne. Tym samym omawiane badanie rozszerza i tak już imponujący wachlarz działań i metod kontrolnych wykorzystywanych przez krajowe organy sprawujące nadzór nad rynkiem finansowym. Uzyskane w badaniu wyniki pozwalają wdrożyć niezbędne działania naprawcze, co w dalszej perspektywie przekłada się na zwiększenie stopnia ochrony konsumentów na rynku finansowym.

Pomimo okresu wakacyjnego, cechującego się zmniejszoną aktywnością legislacyjną Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości przedłożył do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych oraz opiniowania projekt Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo własności przemysłowej. Termin zgłaszania uwag do organu odpowiedzialnego za projekt, tj. Ministra Sprawiedliwości upływa 21 sierpnia. Biorąc pod uwagę problematykę poruszaną w projektowanej ustawie, nie dziwi udział w konsultacjach publicznych licznych organów samorządu zawodowego środowisk prawniczych. Projekt Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo własności przemysłowej skierowany został m.in. do Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Izby Radców Prawnych, Krajowej Rady Notarialnej, stowarzyszeń sędziów, Krajowej Izby Gospodarczej czy też jednostek organizacyjnych reprezentujących samorząd gospodarczy – w tym pracowników i pracodawców.

28 lipca br. do Marszałka Sejmu wpłynął poselski projekt Ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem zwierząt. Tego samego dnia Marszałek Sejmu zadecydowała o skierowaniu projektu do opinii zarówno Biura Analiz Sejmowych (BAS) - , jak i Biura Legislacyjnego. Biuro Analiz Sejmowych wypowiedzieć się ma w kwestii zgodności wniesionego projektu z prawem Unii Europejskiej. Istotą projektu zgłoszonego przez grupę posłów jest uporządkowanie przepisów zawartych w różnych aktach prawnych rangi ustawowej, a dotyczących problematyki zdrowia zwierząt oraz ich transportu i utrzymywania.