Przedstawiciele FAO (Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) podczas Światowego Forum ds. Wyżywienia i Rolnictwa zwrócili uwagę na istotne, choć często pomijane aspekty zarządzania szczególnym rodzajem bezpieczeństwa kolektywnego, jakim jest bezpieczeństwo żywnościowe. Reprezentanci wspomnianej tzw. wyspecjalizowanej organizacji międzynarodowej, akcentują w szczególności istotną rolę systemu AMIS (Agricultural Market Information System - System Informacji o Rynku Rolnym). Ich zdaniem pozwala on na efektywne zwiększanie przejrzystości i koordynacji polityki na międzynarodowych rynkach żywności. W ramach forum zwrócono uwagę, iż wspomniany Agricultural Market Information System nie tylko skutecznie zapobiega nieoczekiwanym skokom cen żywności, ale również faktycznie petryfikuje bezpieczeństwo żywnościowe.

                Przypomnieć warto, że tak chwalony przez FAO System AMIS istnieje od 2011 roku i jest to działająca w ramach FAO platforma, której celem jest zapewnienie przejrzystości rynkowi żywnościowemu. Ponadto pełni także rolę podmiotu odpowiedzialnego za inicjowanie reagowania o charakterze politycznym na zaistniałe w obszarze bezpieczeństwa żywnościowego zagrożenia. Wspomniane zadania wydają się być szczególnie istotnymi zwłaszcza obecnie, w obliczu nieustannego blokowania przez Federację Rosyjską dostaw produktów żywnościowych – w szczególności zaś zbóż z terenów Ukrainy. Tu w szczególności dostrzec można uniemożliwianie bezpiecznej żeglugi statkom różnych bander płynących do i z Ukrainy. Co ciekawe, sama platforma jaką jest wskazana Agricultural Market Information System, powstała także w wyniku kryzysu w postaci wzrostu cen żywności na świecie w latach 2007 – 2010. Inicjatorem utworzenia systemu AMIS były państwa członkowskie grupy G20 – tj. Unia Europejska plus grupa krajów takich jak Australia, Japonia, Korea Południowa, Republika Federalna Niemiec, Stany Zjednoczone czy też Włochy. Zaznaczyć trzeba, że platforma AMIS łączy państwa będące istotnymi producentami produktów rolnych, czyli nie tylko państwa członkowskie grupy G20, ale również zaproszone kraje takie jak Bangladesz, Egipt, Filipiny, Kazachstan, Nigeria, Tajlandia, Ukraina i Wietnam.

                W swojej działalności system AMIS oraz państwa w nim uczestniczące, koncentrują się w szczególności na cenach takich produktów rolnych jak soja, pszenica, kukurydza oraz ryż. W ramach międzyrządowej platformy jaką jest System Informacji o Rynku Rolnym, funkcjonują m.in. takie podmioty jak Grupa ds. Informacji o Globalnym Rynku Żywności, Forum Szybkiego Reagowania oraz Sekretariat odpowiedzialny za przygotowywanie prognoz rynkowych.

Zdaniem ekspertów Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa system AMIS jest nieoceniony jako narzędzie wymiany informacji skutecznie przeciwdziałające spekulacjom na rynku żywnościowym oraz ewentualnym zakłóceniom w procesach transportu. Podkreślić trzeba, że podczas obrad Światowego Forum ds. Wyżywienia i Rolnictwa zwrócono także uwagę na doświadczenia ostatniej pandemii. W tym konkretnym przypadku – na wyzwania związane z szeroko ujmowaną logistyką. W końcu odniesiono się również do wyzwań nie tylko w obszarze sektorowym, tj. bezpieczeństwa żywnościowego, ale i na poziomie międzynarodowym – w szczególności zaś do coraz większych utrudnień w wykonywaniu żeglugi na Morzu Czerwonym. To ostatnie zagrożenie związane jest z eskalacją trwającego od 2015 roku krwawego konfliktu zbrojnego w Jemenie. Od stycznia bieżącego roku jedna ze stron konfliktu – ruch Huti zaatakowała kilkanaście statków przepływających przez Morze Czerwone, co przyczyniło się do stopniowego wycofywania przez armatorów z tamtejszych tras morskich, na rzecz bezpieczniejszych. Skutkiem tego jest wzrost cen frachtu morskiego. W świetle powyższego i w obliczu znacznej intensyfikacji zagrożeń zarówno narodowych, jak i międzynarodowych wydaje się, że członkowie FAO w najbliższych latach rozwijać będą funkcjonalności jakie oferuje platforma AMIS. Podkreślić też warto, że wartości jakie ma ona chronić, w szczególności zaś prawo do pożywienia, stypizowane zostały w treści najważniejszych umów międzynarodowych gwarantujących poszanowanie podstawowych praw człowieka. I ten właśnie czynnik uznać należy za kluczowy dla dalszego rozwoju systemu AMIS.