23 lutego tego roku Minister Finansów przesłał do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt nowego aktu prawnego mającego za zadanie dostosować przepisy prawa krajowego do dwóch istotnych aktów prawa UE regulujących problematykę funkcjonowania rynku kryptoaktywów. Po pierwsze, odnotować trzeba przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę (UE) Rozporządzenia 2023/1113 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów oraz zmiany dyrektywy (UE) 2015/849. Po drugie zaś, system prawa krajowego dostosowany musi zostać do treści Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2023/1114 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rynków kryptoaktywów oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 1095/2010 oraz dyrektyw 2013/36/UE i (UE) 2019/1937. Dlatego też dla zapewnienia stosowania w krajowym porządku prawnym przepisów unijnych, Minister Finansów podjął prace legislacyjne nad projektem Ustawy o kryptoaktywach.

            Wejście w życie nowej ustawy mającej dokonać transpozycji do prawa krajowego przepisów unijnych wprowadzających ramy emisji kryptoaktywów i świadczenia związanych z nimi usług jest nierozerwalnie związane z potrzebą przyznania Komisji Nadzoru Finansowego kompetencji mających umożliwić wykonywanie skutecznego nadzoru i ochronę inwestorów. Wnioskodawca podkreśla, że zdecydowana większość spośród kryptoaktywów nie podlega regulacji przez obecnie przepisy Unii Europejskiej. Zdaniem Ministra Finansów ,,Stan, w którym nie obowiązują ogólne ramy regulacyjne dotyczące rynków kryptoaktywów, a przede wszystkim dotyczące świadczenia usług związanych z nieuregulowanymi kryptoaktywami, w tym funkcjonowania platform obrotu, wymiany kryptoaktywów na środki pieniężne lub inne kryptoaktywa oraz zapewniania przechowywania i administrowania nimi w imieniu klientów, naraża posiadaczy tych kryptoaktywów na ryzyko, w szczególności w obszarach nieobjętych przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów". Głównym celem wydania nowego aktu prawnego jest więc, jak wskazuje się w treści projektu ustawy określenie organizacji i wykonywania nadzoru nad oferującymi, osobami ubiegającymi się o dopuszczenie kryptoaktywów do obrotu, emitentami tokenów powiązanych z aktywami i tokenów będących e-pieniądzem oraz dostawcami usług w zakresie kryptoaktywów.

            W szczególności planuje się wyposażenie Komisji Nadzoru Finansowego w uprawnienie do nakładania sankcji administracyjnych na oferujących, emitentów tokenów powiązanych z aktywami lub tokenów będących e-pieniądzem oraz osoby ubiegające się o dopuszczenie kryptoaktywów do obrotu - w końcu zaś dostawców usług w zakresie kryptoaktywów. Wspomnieć należy także o ustanowieniu odpowiedzialności karnej podmiotów nadzorowanych przez Komisję. W projekcie ustawy, w rozdziale 6 wnioskodawca zawarł przepisy karne. W szczególności zwrócić należy uwagę, że najbardziej surowa sankcja karna dotyczyć będzie sprawcy, który dokonywać będzie oferty publicznej kryptoaktywa innego niż tokeny powiązane z aktywami lub tokeny będące e-pieniądzem lub ubiegać się będzie o dopuszczenie takiego kryptoaktywa do obrotu bez wymaganego przepisami rozporządzenia 2023/1114 sporządzenia, zgłoszenia Komisji lub opublikowania dokumentu informacyjnego dotyczącego tego kryptoaktywa. Sprawcy takiego czynu grozić będzie grzywna w wysokości do 10 000 000 złotych albo kara pozbawienia wolności do lat 2, albo obie te kary łącznie. Takie samo zagrożenie karą grozić będzie sprawcy, który dokonywać będzie oferty publicznej tokenów powiązanych z aktywami lub ubiegać się będzie o ich dopuszczenie do obrotu bez wymaganego przepisami rozporządzenia 2023/1114 zezwolenia lub bez sporządzenia, zgłoszenia Komisji do zatwierdzenia lub bez opublikowania zatwierdzonego dokumentu informacyjnego dotyczącego tych tokenów lub bez złożenia Komisji powiadomienia.

            Wspomnieć należy również o wyznaczeniu Komisji Nadzoru Finansowego jako organu władnego do w zakresie stosowania Rozporządzenia PE i Rady 2023/1114 z dnia 31 maja 2023 r. Nowa ustawa określi także zakres i zasady zachowania tajemnicy zawodowej obejmującej informacje uzyskane w związku ze świadczeniem usług w zakresie kryptoaktywów. O znaczeniu czy też wręcz rozległości problematyki regulacji rynku kryptoaktywów i specyfiki przestępstw finansowych świadczy fakt, że nowa ustawa z chwilą wejścia w życie - co nastąpić ma z dniem 30 czerwca 2024, podda nowelizacji również aż 17 ustaw (sic!).