W treści obecnie obowiązującej Ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o paszach (Dz. U. 2006 Nr 144 poz. 1045 z późn. zm.) w art. 15 ust. 1 pkt 4 wskazano, że z dniem 1 stycznia 2025 roku wejdzie w życie zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego w żywieniu zwierząt. Przypomnieć na wstępie należy, że przedmiotowa ustawa określa w szczególności właściwość organów w zakresie higieny i urzędowej kontroli pasz oraz dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, a także w zakresie wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania pasz leczniczych oraz urzędowej kontroli tych pasz. Ponadto, jak stypizowano w treści art.1 ust. 2 w ustawie sprecyzowano właściwość organów w zakresie dotyczącym zezwoleń, oznakowania i nadzoru nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi przeznaczonymi do użytku paszowego oraz paszami genetycznie zmodyfikowanymi, jak również poddano regulacji właściwość organów w sprawach transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

            Odnosząc się do wskazanego wyżej zakazu, podkreślić trzeba, że zdaniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jego wejście w życie doprowadzi do utraty konkurencyjności rodzimych produktów pochodzenia zwierzęcego na rynkach zagranicznych. Obecnie produkty wytworzone w Polsce są tańsze aniżeli tożsame produkty w innych państwach Unii Europejskiej. Dlatego też zdaniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zasadne jest przesunięcie terminu wejścia w życie wskazanego zakazu na dzień 1 stycznia 2030 roku. Stąd też w celu ochrony rynku krajowego i polskich producentów Minister podjął prace nad projektem Ustawy o zmianie ustawy o paszach. Projekt zdaniem wnioskodawcy umożliwi intensyfikację procesu stopniowej odbudowy niezależności białkowej na krajowym rynku pasz. Z analiz przeprowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że obecne wejście w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego w żywieniu zwierząt jest nierealne biorąc pod uwagę ,,brak dostępności wystarczającej ustandaryzowanej ilości krajowych surowców wysokobiałkowych potrzebnych do zaspokojenia potrzeb przemysłu paszowego".

            Nadmienić trzeba, że występuje wyraźna korelacja pomiędzy projektowaną nowelizacją a danymi szacunkowymi Komisji Europejskiej, według których w ciągu najbliższych dziesięciu lat łączny wolumen produkcji soi w państwach członkowskich Unii Europejskiej wzrośnie o ponad 30 %. Nie bez znaczenia dla projektowanego sprolongowania zakazu pasz genetycznie modyfikowanych pozostaje inicjatywa Komisji Europejskiej, która w treści Sprawozdania Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie rozwoju produkcji białek roślinnych w UE, uwypukliła konieczność odbudowy rynku roślin białkowych. Co więcej, odnosząc się wyzwań w tej kwestii, Parlament Europejski przyjął rezolucję adresowaną do Komisji Europejskiej, w której wezwał Komisję do przedstawienia całościowej unijnej strategii białkowej w celu rozbudowy europejskiej produkcji białka i zminimalizowania zależności Unii Europejskiej od państw trzecich. Dlatego też w bieżącym roku Komisja zadeklarowała podjęcie starań o redukcję zależności unijnego rynku od importu białka. Nie mniej, w chwili obecnej nie istnieje możliwość całkowitego zastąpienia poekstrakcyjnej śruty sojowej krajowymi źródłami białka roślinnego.

Stąd też nie dziwi fakt, że dotychczas w żadnym z państw członkowskich Unii Europejskiej władze nie zdecydowały się na ustanowienie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego. Odnotować należy wszakże, że krajach takich jak Austria, Francja, Polska i Republika Federalna Niemiec wprowadzono przepisy odnoszące się do kwestii oznaczenia żywności lub pasz wytworzonych bez GMO. Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Inspekcję Weterynaryjną, w Polsce zarejestrowano około 800 podmiotów wytwarzających na skalę przemysłową pasze.