Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej skierował do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Projektowany akt prawny ma wprowadzić zmiany mające na celu uporządkowanie i usprawnienie działalności instytucji polskiego rynku finansowego. Wspomniana ustawa ma umożliwić znowelizowanie treści takich aktów prawnych, jak m.in:

- Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228, z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152);

- Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605);

- Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538, z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1400);

- Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. 2006 nr 157 poz. 1119);

- Ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych Dz.U. 2012 poz. 855, z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1130);

- Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842 oraz z 2021 r. poz. 680 i 1177);

- Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415).

            Jak wskazuje wnioskodawca, tj. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej rozwiązania prawne, które ustanowić ma Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku
z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku ,, [...] podyktowane są koniecznością ich dostosowania do różnych zachodzących na nim dynamicznych zdarzeń, a także podyktowane są potrzebą spełnienia niektórych postulatów zawartych w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (przyjętej w uchwale nr 114 Rady Ministrów z dnia 1 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (M.P. poz. 1027)), w szczególności w zakresie ułatwienia funkcjonowania podmiotom nadzorowanym poprzez uproszczenie procedur licencyjnych oraz obowiązków
w zakresie raportowania, ale także w zakresie wzmocnienia ochrony inwestorów indywidualnych".

            Do najważniejszych zmian proponowanych w treści projektu zaliczyć należy w szczególności poważne wzmocnienie kompetencji nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego. Cel ten ma zostać osiągnięty zwłaszcza poprzez wyposażenie Komisji w uprawnienia takie, jak m.in:

- możliwość nakładania kar finansowych w wysokości do 5 000 000 zł także w przypadku nałożenia sankcji na podmiot zarządzający sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzowanego lub na podmiot, któremu towarzystwo funduszy inwestycyjnych powierza zarządzanie w odniesieniu do specjalistycznego funduszu inwestycyjnego lub funduszu inwestycyjnego zamkniętego;

- wyposażenie Komisji w uprawnienie do nakładania kar na członków rady nadzorczej zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji do wysokości 20 mln, w przypadku stwierdzenia dopuszczenia się naruszeń przez te osoby;

- możliwość nałożenia kary pieniężnej na członka zarządu lub rady nadzorczej zakładu ubezpieczeń albo zakładu reasekuracji lub prokurenta odpowiedzialnego za naruszenie przepisów prawa również po ustaniu pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska;

- ustanowienia odpowiedzialności finansowej członków organów nadzorujących w Krajowych Instytucjach Płatniczych, w sytuacji gdy działalność instytucji płatniczej jest niezgodna
z prawem lub indywidualnymi zaleceniami lub nakazami Komisji Nadzoru Finansowego;

- poszerzenie kompetencji nadzorczych w obszarze monitorowania rynku lokat strukturyzowanych, poprzez kazuistyczne określenie zakresu wykonywanego nadzoru
i ustanowienie obligu sprawozdawczego dla banków rekomendujących, oferujących lub umożliwiających zawarcie umowy na lokatę strukturyzowaną;

- ustanowienie podstaw prawnych dla szybkiego zastosowania przez Przewodniczącego KNF lub jego Zastępcę środka nadzorczego w postaci żądania ustanowienia blokady rachunku w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa związanego
z wykorzystaniem informacji poufnej;

- rozszerzeniu ulec ma sprawowanie nadzoru nad obrotem obligacjami poprzez rozszerzenie informacji gromadzonych i publikowanych w bazie obligacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych poprzez wprowadzenie nowego zakresu danych tam przekazywanych.

Projektowane zmiany w zakresie KNF wpisują się w realizowany od lat proces wzmacniania uprawnień kontrolnych i nadzorczych Komisji.

            Ponadto wspomnieć należy również o zamierzonym zwiększeniu stopnia cyfryzacji Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie realizowanych obowiązków nadzorczych, jak również ustanowienie regulacji określających outsourcing i podoutsourcing bankowy oraz ich dostosowanie do Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. Przyszła ustawa ma również wyeliminować zjawisko przesadnej transpozycji prawa unijnego do krajowego
w wybranych ustawach regulujących polski rynek finansowy czy też rozszerzenie obowiązku informowania BFG przez banki o działaniach dotyczących realizowanego planu naprawy. Wskazać trzeba również planowane umożliwienie Towarzystwom Funduszy Inwestycyjnych nabywania papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa. W zakresie tajemnicy bankowej podkreślić należy planowane uprawnienie do przekazywania przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informacji objętych tajemnicą bankową również
w przypadku zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

 

 

W dniu dzisiejszym grupa posłów skierowała do laski marszałkowskiej projekt Ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Złożenie wspomnianego projektu ustawy nie stanowi wszakże jakiegoś wyjątkowego novum, przypomnieć bowiem należy, że wspomniany projekt stanowił już dwukrotnie przedmiot inicjatywy ustawodawczej. Za pierwszym razem został skierowany do ówczesnego Sejmu w styczniu 2015 roku z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nie doszło wówczas do uchwalenia ustawy.

Izba poselska pracująca na posiedzeniu w dniach 7-8 lipca br. uchwaliła większością 434 głosów Ustawę o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw. Wspomniany akt prawny skierowany został do Sejmu w wyniku inicjatywy ustawodawczej Rady Ministrów. Dodać należy, że powyższa ustawa, wyjątkowo obszerna w swej treści, poza Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, znowelizować ma tak kluczowe dla sektora finansowego w Polsce akty normatywne jak:

Z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęto prace nad projektem Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Występujące na przemian susze i powodzie to również efekt sposobu, w jaki od dziesięcioleci traktujemy nasze rzeki. Regulujemy, prostujemy i, co najważniejsze, nie potrafimy się opamiętać.

Podkategorie

Z dniem 14 kwietnia mija termin zgłaszania uwag w ramach uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie funkcjonowania systemu płatności. Podstawę prawną do wydania wskazanego projektu rozporządzenia stanowi art. 19b Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami ( Dz. U. 2018 poz. 145, z późn. zm.). Omawiany projekt rozporządzenia zastąpić ma, z chwilą podpisania przez Ministra Finansów, obecnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie funkcjonowania systemu płatności (Dz. U. poz. 1060).

         W oparciu o definicję ustawową zawartą w art. 1 Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami przypomnieć należy, że ustawodawca za system płatności uważa podlegające prawu polskiemu prawne powiązania pomiędzy co najmniej trzema instytucjami, w tym co najmniej jedną
z instytucji, o których mowa w art. 1 pkt 5 lit. a–d przytoczonej wyżej ustawy,- (tj. Narodowy Bank Polski, bank centralny innego państwa, bank krajowy, oddział banku zagranicznego, instytucja kredytowa oraz oddział instytucji kredytowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2017r. poz. 1876), spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych [Dz.U. z 2017r. poz. 2065],  firma inwestycyjna w rozumieniu art.3 pkt 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768) lub co stanowi art. 1 lit. h wspomnianej ustawy

- (tj. organ władzy publicznej) ,z wyłączeniem uczestnika pośredniego, w ramach których obowiązują wspólne dla tych uczestników zasady przeprowadzania  rozliczeń  lub  realizacji  ich  zleceń rozrachunku […].

         Potrzeba wydania nowego Rozporządzenia w sprawie funkcjonowania systemu płatności wynika z treści przepisu art. 219 Ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 650). We wskazanym artykule zawarto, że dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19b Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2018 r. poz. 145, z późn. zm., dalej jako „ustawa
o ostateczności rozrachunku") zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 19b w nowym brzmieniu, nie dłużej wszakże niż przez okres dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie wspomnianej ustawy. Wydanie nowego aktu prawnego winno nastąpić najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 r.

         Powodem wydania nowej regulacji jest wprowadzenie zmiany zarówno do przepisów delegujących do wydania rozporządzenia oraz w treści Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku
w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami.
Polegają one na zastąpieniu wymogu uzyskania zgody jako jednej z form reglamentacji działalności gospodarczej koniecznością uzyskania zezwolenia, która została wprowadzona, obowiązującą od 30 kwietnia 2018 r., ustawą z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646). W § 1 projektu rozporządzenia zastąpiono słowo „zgoda” wyrazem „zezwolenie” względem decyzji wydawanych przez Prezesa NBP w odniesieniu do systemów płatności.

  • 1 projektu stanowi, że: Rozporządzenie określa:

1) kryteria oceny zasad funkcjonowania systemu płatności;

2) szczegółowy zakres informacji i danych oraz rodzaj dokumentów dołączanych do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie systemu płatności;

3) szczegółowy zakres informacji i danych, o których mowa w art. 17b i art. 18 ust. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, zwanej dalej „ustawą”.

         W § 2 omawianego projektu zawarto wytyczne, którymi kieruje się Prezes Narodowego Banku Polskiego przy dokonywaniu oceny zasad funkcjonowania systemu płatności. Zwrócić należy zwłaszcza uwagę, iż zasady funkcjonowania systemu płatności powinny odpowiednio regulować kwestie zarządzania różnymi rodzajami ryzyka, jakie mogą występować w związku z funkcjonowaniem systemu płatności oraz zapewniać przejrzystość, rzetelność i skuteczność zarządzania system płatności. W § 3 zawarto rozbudowany wykaz dokumentów i informacji, które muszą być dołączone do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie systemu płatności.

         Zgodnie z projektem, rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 30 kwietnia br.