Z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęto prace nad projektem Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Przedłożona do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych ustawa związana jest z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, co z kolei jest pochodną treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w latach 2021 i  2022 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i  (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do zasobów i  stosowania w latach 2021 i  2022 oraz rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i  rozdziału takiego wsparcia na lata 2021 i 2022.

Wspomniane, unijne rozporządzenie wydane zostało w celu zapewnienia dalszego nieprzerwanego dokonywania płatności  na  rzecz  rolników  i  innych  beneficjentów w ramach Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Rozporządzenie ma również umożliwić zagwarantowanie zrównoważenia środowiskowego. Wnioskodawca wskazuje expressis verbis, że ,,Procedura ustawodawcza odnosząca się do wniosków ustawodawczych Komisji Europejskiej dotyczących  Wspólnej  Polityki  Rolnej  po  2020  r.  nie  została  zakończona  w  terminie umożliwiającym państwom członkowskim i Komisji przygotowanie wszystkich elementów niezbędnych do stosowania nowych ram prawnych i planów strategicznych WPR od dnia 1stycznia  2021  r.,  jak  początkowo  proponowała  Komisja.  To  opóźnienie  stworzyło niepewność  i  ryzyko  dla  unijnych  rolników  oraz  dla  całego  sektora rolnego Unii". Tym samym w związku ze wskazaną koniecznością zapewnienia bezproblemowej realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zdaniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi istnieje konieczność nowelizacji treści:

- Ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 719);

- Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 i 784);

- Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182 i 904);

- Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1167);

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1333);

- Ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505);

- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 nr 163 poz. 981 z późn. zm.).

               

W szczególności uwypukla się znaczenie uproszczenia skomplikowanej dotychczas procedury administracyjnej uzyskiwania zgód na realizację działań mających umożliwić przeciwdziałanie skutkom suszy na obszarach wiejskich. Zdaniem wnioskodawcy skomplikowana procedura zniechęca właścicieli gruntów rolnych do podejmowania działań w tym zakresie. Podkreśla się także, że pomimo funkcjonalności strony internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa część spraw urzędowych musi zostać przeprowadzona w drodze korespondencji papierowej – wnioskodawca szacuje łączną liczbę podmiotów, które korzystają z tej formy komunikacji na około 1 300 000. Akcentuje się brak   ram prawnych wdrażania  rozwoju  lokalnego  kierowanego  przez  społeczność  (RLKS) w perspektywie  lat 2021–2027. Przypomnieć trzeba, że instrument RLKS zakłada zastosowanie metody LEADER, na którą składają się decentralizacja zarządzania i finansowania, innowacyjność, oddolność - rozumiana jako szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii, terytorialność, partnerstwo i zintegrowanie różnych dziedzin gospodarki.

                Do wybranych rozwiązań prawnych, które wprowadzić ma omawiana nowelizacja zaliczyć należy w szczególności:

- uproszczenie procedur dotyczących przeciwdziałania skutkom suszy oraz wzrost retencji wód w obszarach miejskich, rolniczych i leśnych;

- stworzenie podstaw prawnych ustanowienia w ramach PROW 2014–2020 działania „Zarzadzanie ryzykiem”;

- wprowadzenie mechanizmu tzw. nadkontraktacji  w  zakresie  limitów  określanych  w  rozporządzeniu  Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

- doprecyzowanie przepisów, tak aby umożliwiły przeprowadzanie przez stacje chemiczno-rolnicze szerszego zakresu zadań związanych z  badaniami agrochemicznymi;

- uwzględnienie  w  przepisach ustawy Prawo wodne możliwości współfinansowania kosztów wykonywania urządzeń wodnych innych niż urządzenia melioracji wodnych, ze środków publicznych

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

               

Planuje się, że Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.