W dniu wczorajszym opublikowany został projekt Ustawy o zmianie ustawy - o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw, którego wnioskodawcą jest Minister Sprawiedliwości. Wspomniany projekt skierowany został w trybie konsultacji publicznych do Komisji Nadzoru Finansowego, Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz licznych organizacji pozarządowych, w tym m.in.: Związku Banków Polskich, Business Center Club, Krajowej Izby Gospodarczej, Związku Przedsiębiorstw Finansowych, Konfederacji Lewiatan oraz izb samorządu zawodowego. Termin zgłaszania ewentualnych uwag do projektu upływa w dniu 3 czerwca br.

            Zasadniczym celem opracowania projektu Ustawy o zmianie ustawy - o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw jest konieczność dostosowania do regulacji zawartych w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1802) wcześniejszej Ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55).

            Przypomnieć należy, że jednymi z głównych zadań, które ustawodawca postawił przed powstającym Krajowym Rejestrem Zadłużonych ma być m.in.:

- ujawnianie informacji o osobach fizycznych, osobach prawnych jak i ułomnych osobach prawnych, wobec których są lub były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe, w tym wtórne postępowania upadłościowe, ponadto o orzeczenie zakazu, o którym mowa w art. 373 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 poz. 2171, z późn. zm.) oraz o uznanie orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego;

- ujawnianie informacji o osobach fizycznych, w

obec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych, zalegających ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 6 miesięcy;

- ujawnianie danych o wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, w sytuacji ogłoszenia upadłości spółki  lub oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe;

- zawarcie w specjalnym systemie komputerowym danych o podmiotach takich jak osoby fizyczne, prawne oraz tzw. ułomne osoby prawne, którym umorzono postępowanie egzekucyjne w wyniku braku funduszy na pokrycie kosztów egzekucji;

- przyśpieszenie obiegu dokumentów;

- umożliwienie obsługi postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych;

- strony postępowania zyskają możliwość dostępu do akt;

- zapewnienie większej sprawności postępowań upadłościowych toczących się w sprawach wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

           

Dane w rejestrze podzielone zostaną na dwie kategorie, tj. tzw. rejestr jawny oraz rejestr dostępny dla uczestników postępowania oraz osób, które mają inne uzasadnione powody do przejrzenia akt. Jak wiadomo, funkcjonowanie Krajowego Rejestru Zadłużonych rozpocząć się ma od grudnia 2020 r.

            Wspomniana Ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw reguluje kwestie tzw. upadłości konsumenckiej. Wprowadziła ona możliwość ogłoszenia upadłości w procedurze uproszczonej bez konieczności wyznaczania sędziego, jak również ,,możliwość zawierania przez dłużników układów z wierzycielami z ograniczonym do minimum udziałem sądu, pod kierunkiem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, który będzie jednocześnie czuwał nad wykonaniem tak zawartego układu”.

            W związku z funkcjonowaniem w obrocie prawnym obydwu wspomnianych ustaw, Minister Sprawiedliwości wskazał, że istnieje rozbieżność pomiędzy wspomnianymi wcześniej ustawami, stąd też zainicjował prace nad projektem Ustawy o zmianie ustawy - o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw. Ten akt nowelizujący umożliwić ma usprawnienie rozwiązań teleinformatycznych przyjętych dla Krajowego Rejestru Zadłużonych. Ustawodawca podkreśla, że: projekt ustawy ma na celu zapewnienie spójności pomiędzy ww. ustawami, tak aby możliwa była obsługa postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych w szczególności nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w którym tworzy się i przetwarza akta sprawy. Dodać należy, że liczba upadłości konsumenckich w 2019 roku w skali kraju wynosiła 7781.

            Planuje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.