W dniu 16 marca br. Minister Finansów podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów. Obecne rozporządzenie ma znowelizować obowiązujące Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów (Dz. U. poz. 707). Podstawę prawną jego wydania stanowi art. 34a ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2020 r. poz. 122).

            Już na wstępie zaznaczyć należy, że wejściu w życie wspomnianego rozporządzenia zmieniającego towarzyszyło wyjątkowo szybkie tempo procedowania przez wnioskodawcę, vide czas przeznaczony na uzgodnienia międzyresortowe został określany na niecały dzień. Tak szybkie tempo prac i skrócenie vacatio legis, skutkujące publikacją popisanego rozporządzenia w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2020 poz. 454) w dniu 16 marca i wejściem w życie aktu prawnego z dniem 17 marca spowodowane jest coraz bardziej odczuwalnymi skutkami epidemii wirusa COVID-19, której konsekwencje zaczynają być niestety odczuwane przez polskich przedsiębiorców, zwłaszcza zaś przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy obawiają się obecnie zwłaszcza utraty zleceń.

            Jak wskazał Minister Finansów celem wydania rozporządzenia jest: ,,rozszerzenie zakresu realizowanego dotychczas z powodzeniem instrumentu gwarancji udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) poprzez m.in. podwyższenie poziomu zabezpieczenia spłaty kredytu do poziomu 80%”. Podkreślić trzeba, że zgodnie z szacunkami ministra, pomoc oddziaływać będzie m.in. na ok. 18 000 beneficjentów, którym średnio udzielać się będzie w skali roku od 40 do 45 tysięcy gwarancji. Wskazane szacunki oparte zostały na dotychczas realizowanej akcji udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji de minimis. Według danych udostępnionych przez ministerstwo, z gwarancji de minimis do tej pory skorzystało ok. 160 000 przedsiębiorców na kwotę ok. 68,3 mld zł.

            Istotną zmianą wprowadzoną nowym rozporządzeniem jest podniesienie maksymalnej granicy gwarancji udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego z 60% do 80% obejmowanych nimi kredytów. Drugą kluczową zmianą, która weszła w życie jest obniżka opłaty prowizyjnej od takich gwarancji z obecnego poziomu 0,5% do 0%.

            Środki służące finansowaniu kosztów i wydatków związanych z udzielaniem gwarancji przez Bank Gospodarstwa Krajowego są ulokowane w powstałym w dniu 1 stycznia 2018 r. Krajowym Funduszu Gwarancyjnym. Podkreślić należy, że Krajowy Fundusz Gwarancyjny zasilany jest nie tylko z wolnych środków programów operacyjnych Unii Europejskiej, ale również ze środków realokowanych z kapitałów Banku Gospodarstwa Krajowego oraz budżetu państwa. Obecnie na rachunku Krajowego Funduszu Gwarancyjnego BGK zgromadził kwotę ok. 1,2 mld zł. Z chwilą jej wyczerpania, mogą zostać zaangażowane środki budżetowe. W uzasadnieniu do projektu Minister Finansów podał, że bazując na dotychczasowym wykorzystaniu środków w ramach gwarancji de minimis, planowane jest zasilenie Krajowego Funduszu Gwarancyjnego z budżetu państwa w latach 2022-2030 kwotą ok. 5,2 mld zł.  
            Według szacunków Ministra Finansów, wejście w życie Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów umożliwi nie tylko ochronę interesów sektora MSP, ale również rynku pracy.