W dniu 12 września 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał Ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli.

Podpisanie wspomnianego aktu wymusiło jednocześnie konieczność wydania nowego Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów. Przypomnieć należy, że podstawą prawną do wydania wskazanego rozporządzenia stanowi Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności  (Dz. U. 2004 Nr 10 poz. 76). W przytoczonej ustawie w art. 17 zawarto, że minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów.

            Podpisanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wskazanej ustawy we wrześniu 2019 r. spowodowało konieczność uchylenia obecnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić wniosek o wpis do ewidencji producentów (Dz.U. 2017 poz. 1711).

            W nowym projekcie, analogicznie jak w obecnie obowiązującym rozporządzeniu, wyszczególniono istotne elementy wniosku o wpis do ewidencji producentów. Zgodnie z § 2 projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosek będzie zawierać:

1)   opis celu złożenia wniosku;

2)   formę prawno-organizacyjną wnioskodawcy;

3)   informacje, czy wnioskodawca jest:

a) producentem rolnym,

b) beneficjentem programów rybackich,

c) organizacją producentów,

d) podmiotem prowadzącym zakład utylizacyjny,

e) potencjalnym beneficjentem,

f) posiadaczem zwierzęcia;

4)   dane, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3–6 ustawy;

5)   numer identyfikacyjny – w przypadku, o którym mowa w art. 14 ustawy;

6)   adres do korespondencji wnioskodawcy, a w przypadku gdy został ustanowiony jego pełnomocnik – także adres do korespondencji tego pełnomocnika;

7)   informacje, czy wnioskodawca w dniu składania wniosku pozostaje w związku małżeńskim lub jest współposiadaczem gospodarstwa rolnego, a w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy,informację o tym, że prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą, oraz wskazanie dowodów potwierdzających tę okoliczność;

8)   informację o załącznikach dołączonych do wniosku;

9)   datę i podpis składającego wniosek.

 

            Zdaniem wnioskodawcy, wydanie nowego rozporządzenia umożliwi ,,doprecyzowanie zakresu informacyjnego wniosku” w związku z wydaniem ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli. Zwrócić należy uwagę m.in. na usunięcie w tekście projektu, jednej z form prawno-organizacyjnych ewentualnego wnioskodawcy, tj.  ,,uczestnika funduszy promocji”. Uwzględnia się za to ,,posiadacza zwierzęcia”, ustanawiając tym samym odrębną kategorię producentów.

            Do zmian projektowanych w rozporządzeniu zaliczyć należy również uzupełnienie wpisu do ewidencji producentów o oświadczenie dotyczące uczestniczenia w mechanizmach innych aniżeli stypizowane w Ustawie o krajowym systemie ewidencji producentów. Wynika to z przyznania możliwości uzyskiwania indywidualnych numerów identyfikacyjnych zarówno przez osoby będące w związkach małżeńskich, jak i będące współposiadaczami gospodarstw rolnych. Wymienione oświadczenia dotyczą realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań nałożonych na Agencję mocą Ustawy o krajowym systemie ewidencji. Zgodnie z art. 2 tej ustawy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tworzy i prowadzi krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

            Zgodnie z projektem rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 października br.