„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rozporządzeniem z dnia 30 lipca 2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi upoważnił Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA do pełnienia funkcji jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015, poz. 1104).

Zadania JC KSOW były realizowane przez Zespół Koordynacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, powołany 25 października 2011 roku, w związku z powierzeniem FAPA zadań Sekretariatu Centralnego KSOW. Do 30 czerwca 2015 r. Fundacja FAPA wykonywała zadania SC KSOW w zakresie zapewnienia funkcjonowania KSOW, objętego PROW na lata 2007-2013. Do zadań Fundacji należało zapewnienie wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami KSOW oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, jak również zapewnienie obsługi posiedzeń Grupy Roboczej ds. KSOW i grup tematycznych. W ramach zadań SC KSOW Fundacja współpracowała z Europejską Siecią na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, krajowymi sieciami rozwoju obszarów wiejskich państw członkowskich UE i innymi międzynarodowymi organizacjami i podmiotami działającymi na rzecz rozwoju wsi. Ponadto Fundacja przeprowadzała konkursy na projekty do realizacji w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego KSOW oraz wyłaniała wykonawców z zastosowaniem ustawy Pzp.

 

Realizowane przez Fundację FAPA , od sierpnia 2015 r. do grudnia 2017 r., zadania Jednostki Centralnej KSOW wynikały bezpośrednio z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 art. 55 ust. 2 (Dz.U. 2015, poz. 349) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, § 2 i § 6 (Dz.U. 2015, poz. 1552).

Realizowane zadania JC KSOW obejmowały:

 • identyfikację i aktywizację partnerów KSOW;
 • aktualizację Planu działania 2014-2020;
 • aktualizację dwuletniego Planu operacyjnego 2014-2015;
 • opracowanie we współpracy z podmiotami realizującymi dwuletniego Planu operacyjnego 2016-2017;
 • stały monitoring realizacji Planu działania i dwuletnich Planów operacyjnych obejmujący informację miesięczną, półroczną, sprawozdanie z dwuletniego Planu operacyjnego oraz sprawozdanie z Planu działania;
 • zapewnienie dostępu partnerów Sieci do działań Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 • administrowanie oraz redakcję portalu KSOW na poziomie krajowym;
 • prowadzenie na facebook.com profilu KSOW oraz uruchomienie i moderowanie zamkniętej grupy, tylko dla Lokalnych Grup Działania, umożliwiającej wymianę informacji/doświadczeń i prowadzenie dyskusji pomiędzy członkami;
 • prowadzenie na twitter.com profilu KSOW z informacjami o najważniejszych wydarzeniach;
 • obsługę organizacyjną i techniczną Grupy Roboczej KSOW oraz grup tematycznych: ds. młodzieży na obszarach wiejskich, ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz grupy ds. podejścia LEADER;
 • koordynację współpracy międzyregionalnej i transnarodowej.