Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

PO Ryby był narzędziem Unii Europejskiej skierowanym do sektora rybactwa, w ramach którego wdrażanych było 5 osi priorytetowych:

  • Oś 1 Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej,
  • Oś 2 Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo obrót produktami rybołówstwa i akwakultury,
  • Oś 3 Środki służące wspólnemu interesowi,
  • Oś 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa,
  • Oś 5 Pomoc techniczna.

Każda z osi miała inne cele natomiast cechą wspólną było koncentrowanie się wokół wspierania zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego oraz obszarów zależnych od rybactwa z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego. Działania skupiały się głównie na rozwoju i modernizacji sektora rybackiego, zapewnieniu jego rentowności i konkurencyjności, polepszaniu infrastruktury rybackiej, podnoszeniu wartości produktów rybackich i ich promocję, a co za tym idzie poprawie jakości życia społeczności terenów rybackich. Wszystkie realizowane działania miały prowadzić do uatrakcyjnienia obszarów objętych programem nie tylko jako miejsca zamieszkania ale także miejsca uprawiania wszelkiego rodzaju turystyki. 

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA pełniła rolę instytucji pośredniczącej w zakresie wdrażania Osi priorytetowej 5 - Pomoc techniczna. Główne cele pomocy technicznej w ramach tego działania opierały się na:

  • Efektywnym zarządzaniu Programem Operacyjnym, wraz z jego przygotowaniem, wdrażaniem wszystkich przewidzianych działań, jak również wykonywanie niezbędnych funkcji związanych z kontrolą, monitorowaniem i oceną;
  • Zapewnieniu skutecznego funkcjonowania administracji zaangażowanej w egzekwowanie Wspólnej Polityki Rybackiej.

Za wdrażanie tego działania w FAPA odpowiedzialny był Zespół Rozwoju Wsi. Został on powołany pod koniec 2005 roku i zajmował się działaniami na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz sektora rybołówstwa poprzez realizację programów i projektów krajowych i zagranicznych. Zespół wspierał Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i inne instytucje we wdrażaniu programów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”, „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013” oraz realizował inne programy ukierunkowane na rozwój obszarów wiejskich. W latach 2005 – 2008 Zespół wykonywał zadania instytucji wdrażającej, powierzone Fundacji przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w zakresie wdrażania Pilotażowego Programu Leader +.

W ramach swoich zadań Zespół wykonywał również niektóre działania zlecone przez Sekretariat Centralny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz organizował szkolenia i konferencje w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ostatnich latach działalności Zespół Rozwoju Wsi na podstawie umowy nr RYB/3/2009, podpisanej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 9 października 2009 r. wykonywał zadania instytucji zarządzającej w zakresie wdrażania osi priorytetowej 5 Pomoc techniczna w Programie Operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Beneficjentami Pomocy technicznej w PO RYBY byli: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie, Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku oraz 16 Samorządów Województw. Zespół Rozwoju Wsi prowadził prace w sposób ciągły, m. in. przyjmując wnioski, podpisując umowy, aneksy, weryfikując merytorycznie i finansowo złożone wnioski, wykonując kontrole zamówień publicznych i kontrole na miejscu, wystawiając zlecenia płatności oraz monitorując i raportując działania. Dodatkowo Zespół prowadził prace związane z archiwizacją dokumentacji zakończonych i rozliczonych operacji w ramach osi priorytetowej 5 Pomoc techniczna PO RYBY 2007-2013.

 

W 2016 roku FAPA zakończyła wdrażanie osi priorytetowej 5 PT PO RYBY 2007-2013. W całym okresie programowania beneficjenci złożyli 640 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 197,5 mln zł. Fundacja podpisała 636 umów o dofinansowanie operacji na kwotę 195,4 mln zł i zweryfikowała 659 wniosków o płatność. Pracownicy FAPA w okresie programowania 2007-2013 łącznie zrealizowali 674 zlecenia płatności na kwotę 187,3 mln zł.