„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

skierowany był do sektora-rolno spożywczego.


Budżet Programu wynosił 17 417 472 995 euro, w tym wkład Unii Europejskiej 13 398 928 156 euro.
Środki te mogły być wydatkowane do końca roku 2015.
Program realizowany był poprzez 23 działania zgrupowane w 4 osiach tematycznych.

Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013

Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego 

 • Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie
 • Ułatwianie startu młodym rolnikom
 • Renty strukturalne
 • Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów
 • Modernizacja gospodarstw rolnych
 • Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
 • Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa
 • Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych
 • Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności
 • Działania informacyjne i promocyjne
 • Grupy producentów rolnych

Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich 

 • 211, 212. Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)
 • Program rolnośrodowiskowy
 • 221, 223. Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne
 • Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych

Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 • Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
 • 313, 322, 323. Odnowa i rozwój wsi

Oś 4 LEADER 

 • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
 • Wdrażanie projektów współpracy
 • Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

Pomoc techniczna 

Pomoc finansowa z PROW 2007-13 udzielana była: rolnikom, przedsiębiorcom i lokalnym samorządom oraz właścicielom lasów  przeznaczana była na budowę nowoczesnego, konkurencyjnego sektora rolno-spożywczego i leśnictwa, prowadzenie działalności rolniczej zgodnej z ochroną środowiska naturalnego, na rozwój kultury i zachowanie tradycji na wsi oraz działania na rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców wsi i ich aktywizacji gospodarczej.

Główne cele, których realizację ułatwiła pomoc finansowa udzielana z PROW 2007-2013 to:

 • przyspieszanie modernizacji gospodarstw rolnych;
 • podwyższanie konkurencyjności przetwórstwa spożywczego i jakości żywności;
 • ożywienie przemian w rolnictwie i rynku ziemi przez przyznawanie rent strukturalnych oraz premii ułatwiających star zawodowy młodym rolnikom i finansowanie scalania gruntów;
 • zachęcanie rolników do gospodarowania w sposób przyjazny środowisku oraz do zachowania rodzimych ras i cennych przyrodniczo siedlisk roślin;
 • wspieranie dopłatami ONW działalności rolniczej na terenach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania;
 • polepszanie lesistości kraju przez udzielanie pomocy finansowej na zalesianie gruntów o małej przydatności rolniczej;
 • pobudzanie przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pacy na terenach wiejskich;
 • odnowa wsi, rozbudzanie aktywności jej mieszkańców i budowa kapitału społecznego na wsi;
 • podwyższanie kwalifikacji rolników i właścicieli lasów oraz ułatwianie im dostępu do płatnych usług  doradczych;
 • polepszanie jakości życia na terenach wiejskich.

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA wspierała merytorycznie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie opracowywania koncepcji rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

Od 2009 roku FAPA pełniła funkcję podmiotu wdrażającego dla działania 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powierzył Fundacji wykonywanie zadań instytucji zarządzającej w zakresie wdrażania działania 111 na podstawie umowy zawartej w dniu 31 października 2008 r., zaś zadania agencji płatniczej (tj. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) w zakresie tego działania zostały delegowane Fundacji umową zawartą w dniu 29 stycznia 2009 r. Po spełnieniu kryteriów akredytacyjnych Fundacja rozpoczęła wdrażanie tego działania we wrześniu 2009 roku.

Zadania wdrożeniowe powierzone i delegowane Fundacji obejmowały pełen zakres obsługi projektów – począwszy od ogłaszania konkursów, poprzez przyjmowanie, weryfikację i ocenę merytoryczną wniosków o przyznanie pomocy, przygotowanie i zawieranie umów i aneksów z beneficjentami, monitorowanie i nadzór nad realizacją projektów, kontrole w miejscu realizacji szkoleń lub w siedzibie beneficjenta, kontrole procedur udzielania zamówień publicznych, ocenę i zatwierdzanie sprawozdań z realizacji przedsięwzięć, przyjmowanie i weryfikację pod względem rzeczowym i finansowym wniosków o płatność – do zatwierdzania płatności i przekazywania zleceń płatności do ARiMR. Fundacja prowadziła także działania związane z wykrywaniem i wyjaśnianiem nieprawidłowości, sprawozdawczość, audyt wewnętrzny oraz archiwizację.

Zadania realizowane były przez Zespół Funduszy Strukturalnych, Zespół Kontroli, Monitoringu i Administracji oraz Sekcję Finansów FAPA.

 • Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwiemiało na celu doskonalenie zawodowe rolników i posiadaczy lasów, prowadzące do restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, zwiększenia konkurencyjności i dochodowości działalności rolniczej lub leśnej oraz do spełnienia odpowiednich norm krajowych i UE.
 • Beneficjentami działania były instytucje lub prywatne i publiczne podmioty wybrane w drodze konkursu, prowadzące działalność szkoleniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W 2015 r. Fundacja zakończyła wdrażanie ww. działania. W ramach ośmiu edycji konkursów złożono 500wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 473,1 mln zł, zawarto i zrealizowano 123 umowy o przyznanie pomocy na kwotę 126,8 mln zł. Do końca listopada 2015 r., zgodnie z ustalonymi warunkami realizacji PROW 2007-2013, Fundacja wystawiła wszystkie zlecenia płatności dla beneficjentów (341 zleceń) na kwotę 120,0 mln zł, stanowiącą 99,70% limitu środków dla działania. 
 • We wszystkich zrealizowanych umowach założony cel został osiągnięty, przeszkolono ponad
  330 000 osób, co stanowi ponad 110% zakładanego wskaźnika.