Podejmując zadania współfinansowane z programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA zrealizowała następujące przedsięwzięcia na rzecz beneficjentów zagranicznych: 

 • W okresie IX-XII 2006 r. wraz z partnerem mołdawskim Krajową Agencją dla Rozwoju Rolnictwa ACSA Fundacja wdrażała projekt „Polska pomoc dla reformowania sektora wsi i rolnictwa Mołdowy poprzez wspieranie rozwoju mołdawskich instytucji doradztwa rolniczego”.
  Cele projektu:
  Przekazanie partnerom mołdawskim know - how w zakresie priorytetów nowoczesnego doradztwa, budowy efektywnych instytucji.
  Dostosowanie systemu doradztwa do potrzeb rynku oraz uwarunkowań przyszłej integracji z Unią Europejską (normy i standardy).
  Usprawnienie struktur doradztwa oraz podniesienie kwalifikacji doradców rolnych, w tym ACSA.
  Projekt obejmował cykl szkoleń „training for trainers” (60 godzin), wizytę studyjną do Polski dla doradców mołdawskich, seminaria informacyjne dla doradców lokalnych oraz konferencję podsumowującą projekt dla 100 osób z udziałem przedstawicieli polskiego i mołdawskiego Ministerstwa Rolnictwa. Przeszkolono 230 doradców regionalnych i lokalnych Mołdowy.
 • W 2007 r. we współpracy z partnerem serbskim Europejskim Ruchem w Serbii FAPA zrealizowała wizytę studyjną do Polski dla 20 młodych rolników serbskich w ramach projektu „Europejska Wieś”.
 • W okresie V-XII 2008 r. FAPA wdrażała pilotażowy projektu „Uruchomienie działalności analitycznej w zakresie polityki rolnej w Mołdowie”.
  Celem projektu byłą ocena możliwości i stworzenie podstaw do powołania w przyszłości do życia jednostki analitycznej ds. polityki rolnej w Mołdowie. Jednostka taka wzorowana na doświadczeniach Sekcji Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej (SAEPR) FAPA dostarczałaby ukierunkowanych obiektywnych analiz w zakresie polityki rolnej świadcząc usługi dla Ministerstwa Rolnictwa Mołdowy i innych krajowych i zagranicznych instytucji związanych z gospodarką rolno-żywnościową.
  W ramach projektu FAPA poprzez SAEPR zrealizowała:
  misję rozpoznawczą w Mołdowie w celu rozpoznania potrzeb, identyfikacji zasobów ludzkich, organizacyjnych i materialnych przyszłej jednostki analitycznej w Mołdowie;
  wizytę studyjną do Polski mołdawskich analityków i przedstawicieli mołdawskiego Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w celu transferu wiedzy w dziedzinie metodologii i technik analiz, oraz zapoznania z systemem instytucjonalnym w sektorze wsi i rolnictwa;
  wykonała wspólny polsko-mołdawski projekt badawczy metodą „learning by doing” na temat „Analiza sektora jabłek w Mołdowie”;
  końcowe seminarium w Kiszyniowie w celu przedstawienia rekomendacji odnośnie priorytetów działań analitycznych w Mołdowie oraz rekomendacji z zakresu polityki rolnej.
 • W roku 2010 FAPA wdrażała projekt skierowany do beneficjentów ukraińskich pt. „Rozwój i promocja tradycyjnych produktów w obwodzie Winnickim”.
  Celem projektu było wsparcie rozwoju rolnictwa i dziedzictwa kulturowego na Ukrainie poprzez wzmocnienie potencjału produktów tradycyjnych wśród społeczności lokalnej obwodu Winnickiego.
  W ramach projektu zrealizowano następujące prace:
  wizytę studyjną do Polski dla grupy 20 producentów i przedstawicieli samorządu lokalnego z regionu Winnickiego, podczas której przeprowadzono program szkoleniowo-warsztatowy w formie seminarium w MRiRW i warsztatów z udziałem przedstawicieli PIPRiL w Warszawie, oraz zorganizowano spotkania w regionie z przedstawicielami LGD. Następnie zdobytą w Polsce wiedzą ukraińscy beneficjenci podzielili się z szerokim gronem lokalnej społeczności podczas warsztatów na Ukrainie;
  Opracowano i wydrukowano folder pt. „Produkty tradycyjne Winnicczyzny” w języku ukraińskim zawierający opis receptury, historię i metody wytwarzania 14 produktów lokalnych zidentyfikowanych przez ukraińskich producentów;
  Przygotowano i wydrukowano broszurę pt. „Aktywizacja obszarów wiejskich i rozwój produktów tradycyjnych. Rekomendacje dla Ukrainy” w języku ukraińskim prezentującą doświadczenia polskie i możliwości regionu Winnickiego dla rozwoju produktów tradycyjnych jak również korzyści płynące z unijnego systemu rejestracji i ochrony produktów tradycyjnych;
  Na zakończenie realizacji projektu odbyło się w Winnicy seminarium pt. „Produkty tradycyjne i lokalne w rozwoju regionu” dla licznie zgromadzonych przedstawicieli lokalnej społeczności Winnicczyzny.
  Podsumowaniem projektu była organizacja prezentacji podolskich produktów tradycyjnych w Winnickim Muzeum Krajoznawczym pod patronatem konsulatu Ambasady RP w Winnicy. Ukraińscy producenci zaprezentowali swoje wyroby tradycyjne, a polscy eksperci przedstawili rekomendacje w zakresie możliwości dalszego rozwoju produktów tradycyjnych i regionalnych w obwodzie winnickim.
  Efektem nawiązanej współpracy z mediami ukraińskimi podczas realizacji projektu jest nagrany film - reportaż z pobytu grupy beneficjentów ukraińskich w Polsce emitowany wielokrotnie w Winnickiej Telewizji Regionalnej.
 • W 2011 r. FAPA zrealizowała projekt pt. „Rozwój społeczności lokalnych na obszarach wiejskich w Obwodzie Winnickim na Ukrainie” we współpracy z partnerem ukraińskim – organizacją społeczną Inicjatywa ze Żmerynki. Budżet dotacji wyniósł 222 582,00 zł.

  Zadaniem projektu było przekazanie wiedzy o rozwiązaniach przyjętych i z powodzeniem stosowanych w Polsce w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i sposobów aktywizacji lokalnej społeczności, współpracy samorządu lokalnego z mieszkańcami obszarów wiejskich jak również wypracowanie rekomendacji dotyczących przeniesienia tych doświadczeń na grunt ukraiński.

  Projekt zrealizowano w czterech następujących etapach:
  (1) kampania promocyjno-informacyjna nt. projektu i zaproszenie do udziału w konkursie na wybór beneficjentów projektu. Rekrutację uczestników przeprowadził partner ukraiński, który wyłonił grupę 27 liderów społeczności wiejskich, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz organizacji działających na rzecz rozwoju lokalnego.
  (2) 7-dniowa wizyta studyjna do Polski zorganizowana w terminie 5-12 czerwca 2011 r. Program wizyty składał się z części szkoleniowo-warsztatowej, obejmującej seminarium w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i warsztaty prowadzone przez polskich ekspertów, oraz ze spotkań w regionie z przedstawicielami Lokalnych Grup Działania. Tematyka poruszana na seminarium i warsztatach dotyczyła współpracy jako czynnika rozwoju obszarów wiejskich, natomiast w ramach spotkań w terenie ukraińscy liderzy zapoznali się z dobrymi praktykami realizowanych projektów i przedsięwzięć na terenach wiejskich w województwach podlaskim i świętokrzyskim.
  (3) trzydniowe szkolenie i warsztaty na temat roli partnerstwa lokalnego w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich przeprowadzone przez Polskich ekspertów w dniach 29.09-1.10. br. w Winnicy. W trakcie warsztatów prezentowane były uczestnikom przykładowe formy i metody pracy liderów w kontaktach ze społecznością wiejską i administracją lokalną.
  (4) druk publikacji „Poradnik lidera – jak skutecznie przewodzić i współpracować” w języku ukraińskim, która opracowana została w oparciu o polskie doświadczenia i możliwości regionu Winnickiego w zakresie rozwoju kapitału społecznego. Poszczególne rozdziały publikacji przygotowali pracownicy FAPA oraz polscy i ukraińscy eksperci. Publikacja została upowszechniona wśród ukraińskich społeczności wiejskich obwodu Winnickiego w ilości 1000 egzemplarzy.

  Projekt był współfinansowany z polskiego programu współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 roku.