Specjalny Przedakcesyjny Program na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich SAPARD powstał jako instrument pomocy dla dziesięciu krajów starających się o członkostwo w Unii Europejskiej. Miał służyć procesom przekształceń strukturalnych na wsi w krajach kandydujących. Realizacja Programu miała również przygotować instytucje i beneficjentów w tych krajach do korzystania z instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej po przystąpieniu do Unii Europejskiej.

Fundacja FAPA od lipca 2002 r, działając w imieniu i na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, koordynowała i realizowała dwa działania Programu SAPARD: Działanie 6 „Szkolenia Zawodowe” i Działanie 7 „Pomoc Techniczna”.

Ogólnym celem działania obejmującego szkolenia dla rolników było upowszechnianie strukturalnego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich poprzez rozwój kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich, co wiązało się z pozyskaniem wnioskodawców dla programu SAPARD.

Celem działania „Pomoc techniczna” było dotarcie do potencjalnych beneficjentów, upowszechnianie wiedzy wśród przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie i monitorowanie programu SAPARD, rozpowszechnianie informacji o warunkach i możliwościach wsparcia w ramach tego programu.

W okresie lipiec 2002 r. – marzec 2006 r. w ramach Rocznych Umów Finansowych (RUF) 2000, 2001, 2002 i 2003 Programu SAPARD  Fundacja FAPA wdrażała 22 projekty szkoleniowe w ramach działania 6 „Szkolenia zawodowe” oraz 9 projektów w ramach działania 7 „Pomoc techniczna”. Wdrażanie obejmowało przygotowanie projektów, opracowanie Zakresów Zadań i Obowiązków wraz z budżetem, przeprowadzenie procedur przetargowych oraz monitoring realizacji zadań prowadzonych przez Wykonawców, przeprowadzanie wizytacji w miejscu realizacji działań w ramach projektów, bieżąca współpraca z wykonawcami i koordynacja pracy ekspertów pracujących na rzecz wdrażanych projektów.

Wartość środków (euro) przyznana Fundacji FAPA na realizację działań z programu SAPARD:

Działanie

RUF 2000

RUF 2001

RUF 2002

RUF 2003

Razem

Szkolenia
zawodowe

3 600 000

3 960 000

1 332 889

0

8 892 889

Pomoc
techniczna

830 887

843 965

168 885

0

1 843 737


W ramach działania 6 zrealizowano 14 projektów szkoleniowych na łączną kwotę ponad 37,4 mln PLN, w których przeszkolono ponad 13,5 tysiąca rolników z różnorodnych zagadnień takich jak: produkcja mleka, produkcja żywca wołowego oraz jagniąt rzeźnych, produkcja żywca wieprzowego, produkcja drobiu nieśnego i brojlerów, produkcja organiczna, produkcja niekonwencjonalna, turystyka rekreacyjna i turystyka specjalistyczna, agroturystyka, świadczenie usług na obszarach wiejskich oraz wdrażanie programów rolnośrodowiskowych. W ramach projektów przygotowano i wydrukowano 16 tytułów broszur szkoleniowych w łącznym nakładzie 47 500 egzemplarzy.

W ramach działania 7 FAPA zrealizowała 4 przedsięwzięcia na łączną kwotę 4,7 mln PLN m.in. w formie seminariów i konferencji dla potencjalnych beneficjentów Działań 1, 2, 3 i 4 programu SAPARD, w których uczestniczyło ponad 8 tysięcy osób. Uzupełnieniem seminariów było wydanie ulotek w łącznym nakładzie 40 000 szt., zawierających informacje dotyczące Działań 1, 2, 3 i 4 programu SAPARD i czterech przewodników w nakładzie 10 000 egzemplarzy dla ubiegających się o dofinansowanie z Działania 1, 2, i 4 programu SAPARD oraz 6 000 egzemplarzy broszury zawierającej ocenę realizacji Działań 1, 2, 3, 4, 6, 7 programu SAPARD.

Wdrażanie działań „Szkolenia Zawodowe” i „Pomoc Techniczna”, związane z rozwojem kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich oraz rozpowszechnianiem informacji o warunkach i możliwościach wsparcia, przyczyniło się do zwiększenia liczby wnioskodawców, a w rezultacie do efektywnego wykorzystania środków Programu SAPARD w Polsce.