W dniu 17.07.2018 r. w siedzibie Fundacji FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej, odbyło się szkolenie nt. „Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis w kredytowaniu rolnictwa”. Szkolenie dedykowane było dla Członków Zarządu Banku, kierujących i pracowników komórek zarządzających ryzykiem kredytowym, kierujących i pracowników komórek ds. ryzyka kredytowego, kierujących oddziałami banku, pracowników odpowiedzialnych w Oddziałach Banku za monitoring należności kredytowych.

W ramach szkolenia omówiono zagadnienie pomocy publicznej, w tym m.in. jej rodzaje tj. kredyty, gwarancje, poręczenia, pomoc ad hoc, kredyty udzielane w ramach pomocy publicznej – obecnie funkcjonujące linie kredytowe oraz nowe planowane do wdrożenia, przesłanki skutkujące zwrotem pomocy publicznej, pojęcie pomocy de minimis.

Szkolenie prowadzone przez Panią Beatę Andrzejewską zostało bardzo wysoko ocenione przez uczestników.