Z dniem 26 lutego b.r. Minister Finansów podjął prace nad projektem Rozporządzenia w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Podjęcie prac na projektem rozporządzenia wynika z upoważnienia ustawowego zawartego w art. 48a Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. 2004 Nr 146 poz. 1546 z późn. zm.). Wraz z publikacją projektu, na stronie Rządowego Centrum Legislacji, wnioskodawca rozpoczął uzgodnienie międzyresortowe oraz konsultacje publiczne, w ramach których termin zgłaszania uwag upływa z dniem 8 marca br.

            Z upoważnienia ustawowego, zawartego we wspomnianym art. 48a Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, wynika, że celem wydania rozporządzenia ma być określenie m.in.:

- sposobu, warunków i szczegółowego zakresu działania systemu kontroli wewnętrznej, w tym systemu nadzoru zgodności działalności z prawem, systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu audytu wewnętrznego w towarzystwie;

- sposobu prowadzenia ewidencji transakcji zawartych przez fundusze inwestycyjne otwarte oraz transakcji zawartych na rachunek własny towarzystwa lub rachunek własny towarzystwa prowadzony dla zbiorczego portfela papierów wartościowych, ewidencji zleceń składanych przez uczestników funduszy inwestycyjnych otwartych, a także ewidencji transakcji zawartych przez towarzystwo w ramach wykonywania usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;

- pojęcia konfliktu interesów oraz szczegółowych wymagań dotyczących postępowania w zakresie konfliktów interesów, w tym zawierania transakcji przez pracowników, członków zarządu oraz rady nadzorczej towarzystwa albo przez inne osoby fizyczne pozostające z towarzystwem w stosunku zlecenia albo innym stosunku o podobnym charakterze, które mają dostęp do informacji dotyczących obecnych i planowanych lokat funduszy inwestycyjnych oraz aktywów nabywanych do portfeli klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;

- sposobu dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych oraz przechowywania i archiwizowania dokumentów i innych nośników informacji związanych z działalnością funduszy inwestycyjnych i towarzystwa;

- szczegółowych wymagań w zakresie działania towarzystwa w najlepiej pojętym interesie funduszu inwestycyjnego otwartego oraz uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego, w tym w zakresie wykonywania decyzji inwestycyjnych w zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych oraz w zakresie składania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych łącznie dla różnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo oraz łącznie z innymi zleceniami składanymi przez towarzystwo, oraz przeprowadzania analiz przy doborze lokat funduszu inwestycyjnego,

- tryb i warunki postępowania towarzystwa w zakresie prowadzenia działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez towarzystwo, w tym w zakresie świadczenia usług, promowania świadczonych usług oraz kontaktów z klientami.

            Omawiane rozporządzenie ma zastąpić obowiązujące dotychczas Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz. U. 2017 poz. 1444). Projekt nowego rozporządzenia jest procedowany, ponieważ Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 685), poddała nowelizacji  treść art. 48a Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, z późn. zm.).

            W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wskazano, że rozporządzenie będzie precyzować:

- szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez osoby przekazujące klientom lub potencjalnym klientom informacji o usługach maklerskich oraz instrumentach finansowych będących ich przedmiotem oraz wykonujące czynności doradztwa inwestycyjnego, wymogów posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji;

- tryb i warunki postępowania przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji spełniania przez osoby, o których mowa w pkt 1, wymogów w zakresie posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji oraz tryb i warunki postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji tych osób oraz zatrudnianych przez towarzystwo maklerów i doradców inwestycyjnych;

- szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez osoby świadczące na rzecz towarzystwa pracę w zakresie usług maklerskich, wymogów posiadania odpowiedniej wiedzy, kompetencji i doświadczenia;

- tryb i warunki postępowania przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji spełniania przez osoby, o których mowa w pkt 3, wymogów w zakresie posiadania odpowiedniej wiedzy, kompetencji i doświadczenia oraz tryb i warunki postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji tych osób.

            Zdaniem Ministra Finansów, współcześnie dostrzec można tendencję ,, […] aby osoby pełniące istotne dla należytej ochrony interesów klientów funkcje charakteryzowały się odpowiednim poziomem wiedzy i kompetencji […] .‘’ Z tego też powodu projekt rozporządzenia uzupełniono o przepisy nakazujące, aby osoby wykonujące zadania z zakresu nadzoru zgodności działalności z prawem dysponowały określonym zasobem wiedzy. Ponadto towarzystwa funduszy inwestycyjnych zobligowane zostały do podjęcia działań zapewniających utrzymanie
i dalszy rozwój przez te osoby posiadanej już wiedzy.

            Dodać należy, że projekt rozporządzenia uzupełniony został o regulacje prawne odnoszące się do sytuacji ewentualnego konfliktu interesów, jaki może zaistnieć w związku ze świadczeniem usługi polegającej na powierzeniu przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych przedsiębiorstwom krajowym lub zagranicznym dokonywania czynności dotyczących działalności tego danego towarzystwa, tj. wykorzystywania outsourcingu.

            Podkreślić trzeba również, wynikający z §9 projektu oblig utworzenia odrębnej i niezależnej komórki audytu wewnętrznego w obrębie danego towarzystwa, którą kierować będzie audytor wewnętrzny. Ponadto, poszerzeniu w stosunku do przepisów w obecnie obowiązującym rozporządzeniu, podlegać mają przepisy, których celem jest zagwarantowanie ochrony interesów uczestników funduszy bądź też zbiorczych portfeli papierów wartościowych lub klientów towarzystwa przed szkodliwym wpływem sytuacji konfliktu interesów w przypadku jego powstania. Projektuje się poszerzenie zakresu ochrony informacji poufnych bądź też takich, które stanowią tajemnicę zawodową co do osób będących uczestnikami świadczenia usług pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez towarzystwo.

            W projekcie zakłada się, że vacatio legis rozporządzenia ma trwać 14 dni od dnia ogłoszenia. Zgodnie z przepisami przejściowymi na towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dysponowało zezwoleniem na wykonywanie działalności, ma zostać nałożony obowiązek dostosowania prowadzonej działalności do przepisów wspomnianego aktu prawnego, w terminie 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.