Z dniem 19 lutego br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zainicjował procedowanie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wspomniane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1813, z 2016 poz. 1009, z 2018 poz. 868) wydane zostało na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349).

                Dodać trzeba, że aktualnie trwają uzgodnienie międzyresortowe, konsultacje publiczne i opiniowanie rozesłanego projektu rozporządzenia MRiRW. W przypadku uzgodnień międzyresortowych i opiniowania, wnioskodawca termin przekazywania uwag do projektu ustalił na dziesięć dni od dnia jego udostępnienia, zaś wobec podmiotów uczestniczących w procesie konsultacji publicznych dwadzieścia jeden dni.

                Przypomnieć trzeba, że nowelizowany akt prawny zgodnie z § 1 Rozporządzenia z dnia 6 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1813 z późn. zmianami) określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanego dalej „programem”, w tym:

1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie tej pomocy, zwanej dalej „pomocą”, oraz wniosków o płatność;

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy oraz wnioski o płatność;

3) kryteria wyboru operacji;

4) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta jest przyznawana pomoc, oraz warunki
i tryb przyznania tej pomocy.

                W projekcie proponuje się, by pomoc na restrukturyzację mogła być przyznana rolnikowi będącemu osobą fizyczną, który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego lub nieruchomości, położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. Euro, nie zaś jak dotychczas 10 tys. Euro. Zmiana ta, jak wskazano wprost w uzasadnieniu do omawianego projektu wynika z zamiaru skierowania wsparcia dla posiadaczy gospodarstw, którzy nie prowadzą innej zarobkowej działalności niż działalność rolnicza, aby wspomóc ich w przeprowadzeniu zmian w swoim gospodarstwie tak, aby wzrosła wielkość ekonomiczna tego gospodarstwa. Wskazana zmiana ma umożliwić w zamyśle wnioskodawcy podniesienie stopnia konkurencyjności i rentowności gospodarstw. W projekcie proponuje się również, aby znieść wymóg podlegania ubezpieczeniu społecznemu przez rolników – potencjalnych wnioskodawców oraz by ocena zarobkowego charakteru działalności rolniczej wnioskodawcy bazowała na kryteriach dochodowości bądź przychodowości. O tym, że wnioskodawca prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych świadczyć ma uzyskanie dochodu lub przychodu na poziomie minimum 25 % względem całości uzyskanych przez rolnika dochodów lub przychodów. W projekcie precyzuje się również pojęcia dochodu i przychodu.

                Zgodnie z treścią §1 ust 1 cytowanego projektu, przez dochody uzyskane z rolnictwa rozumie się dochody z pracy w gospodarstwie obliczone na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych wchodzących w skład tego gospodarstwa stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem rolnym, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym […] oraz wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski” w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy lub dochody uzyskane z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy. Ponadto, zgodnie z treści projektu rozporządzenia nowelizującego, przez przychody z rolnictwa uznaje się kwotę stanowiącą równowartość wyrażoną w złotych wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Według wnioskodawcy, umożliwi to zapewnienie pomocy rolnikom gospodarującym na gruntach charakteryzujących się bardzo niską klasą bonitacyjną oraz będącym posiadaczami mniejszych gospodarstw. W towarzyszącej projektowi Ocenie Skutków Regulacji podkreślono, że obecnie posiadacze małych gospodarstw chcący dokonać ich restrukturyzacji a nie podlegający ubezpieczeniu społecznemu, nie maja możliwości uzyskania wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”.

                Złagodzeniu ulec mają również przepisy dotyczące wymogu struktury własnościowej gospodarstw wnioskodawców o pomoc w okresie docelowym. Przypomnieć należy bowiem, że w świetle obowiązującego obecnie Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, powierzchnia użytków rolnych stanowiących przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy stanowić musi minimum 70 % powierzchni gospodarstwa rozpatrywanego przy obliczaniu wielkości docelowej. W projekcie proponuje się obniżenie tego wymogu do 50%.

                W końcu, proponuje się by rolnik ubiegający się przyznanie pomocy, zobligowany był do uzupełnienia wniosku o załączniki potwierdzające uzyskiwanie dochodów lub przychodów z działalności rolniczej a także działalności innej niż rolnicza. Z kolei ulec zniesieniu ma obowiązek załączania do wniosku o przyznanie pomocy kopii dowodu osobistego rolnika – wnioskodawcy i jego małżonka.  Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.