Z dniem 14 lutego b.r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął uzgodnienia międzyresortowe projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Obecnie obowiązujące rozporządzenie weszło w życie z dniem 13 lipca 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 982 z póź. zm.). Podstawą prawną do jego wydania stanowi ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 349).

         Równolegle z trwającymi do dwudziestego czwartego lutego uzgodnieniami międzyresortowymi, odbywają się również konsultacje publiczne, w ramach których termin zgłaszania uwag upływa w terminie dwudziestu jeden dni od udostępnienia projektu na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Projekt rozporządzenia przesłany został do najważniejszych związków i organizacji społecznych (w tym reprezentujących interesy spółdzielców), m. in. skierowany został do Krajowej Rady Spółdzielczej, Krajowej Rady Izb Rolniczych, licznych organizacji grupujących rolników, grupy producentów rolnych oraz przedsiębiorców.

         W końcu, wnioskodawca nowelizacji rozporządzenia wystąpił z wnioskiem o zaopiniowanie projektu do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Agenci Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolnego w Brwinowie czy też do m.in. do Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

         Na wstępie stwierdzić należy, że konieczność nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  wynika ze zmian wprowadzonych do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w grudniu 2018 r. Istotną, proponowaną w projekcie rozporządzenia zmianą jest podwyższenie kwoty premii dla młodych rolników ze 100 000 zł na 150 000 zł. Działanie to ma umożliwić poprawę konkurencyjności gospodarstw rolnych prowadzonych przez młodych rolników. Związane jest to z koniecznością poniesienie przez młodego rolnika poważnych nakładów finansowych związanych z podejmowaniem produkcji rolnej. Przypomnieć trzeba, że wysokość wspomnianej kwoty wsparcia ustalana jest w oparciu o dane statystyczne ukazujące wysokość kosztów, jakie ponieść musi rolnik w celu rozpoczęcia produkcji rolnej. W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia podkreślono istotny wzrost wysokości nakładów, które trzeba ponieść, by podjąć produkcję w sektorze rolnym.

        

         Ponadto, w projekcie rozporządzenia wskazano wysokość pierwszej i drugiej raty pomocy w ramach premii dla młodych rolników – odpowiednio 120 000 zł i 30 000 zł, tj. 80 % i 30%. Kolejną zmianę stanowi doprecyzowanie, że "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników", nie zostanie przyznana
w sytuacji, gdy ,,grunty rolne znajdujące się w gospodarstwie, wchodziły w skład gospodarstwa osoby fizycznej, której wypłacono pomoc
w ramach działania ,,Ułatwienie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 lub której wypłacono pierwszą ratę pomocy na operację typu ,,Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania ,,Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW 2014-2020”. Uproszczeniu ulec ma również wypełnianie wniosków o przyznanie pomocy w ramach ,,Premii dla młodych rolników”. Konkretnie, dotyczyć ma to zlikwidowania obowiązku załączania do wniosku kopii dowodów osobistych wnioskodawcy i jego małżonka.

         Warto przypomnieć, że w świetle przepisów obecnie obowiązującego rozporządzenia z lipca 2015 r. pomoc  finansowa  na  operacje  typu  „Premie  dla  młodych  rolników”  w ramach  „Pomocy w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem, przyznawana jest tej osobie fizycznej, która zgodnie z § 2 ust. 1 spełnia następujące warunki:

 

1) rozpoczęła  urządzanie  gospodarstwa  rolnego  w rozumieniu  art. 553 ustawy  z  dnia  23  kwietnia  1964  r.  –  Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.2)), zwanego dalej „gospodarstwem”, przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku;

2) do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa jako kierujący;

3) w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat;

4) posiada kwalifikacje zawodowe określone w § 5 ust. 1;

5) przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do zrealizowania tego biznesplanu;

6) po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy rozpoczęła jako kierujący prowadzenie gospodarstwa:

  1. a) o powierzchni użytków rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803) w brzmieniu obowiązującym w dniu 12 grudnia 2014 r., równej powierzchni minimalnej, którą stanowi co najmniej średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju a w przypadku gdy gospodarstwo jest położone w województwie, w którym średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest niższa niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju – co najmniej średnia powierzchnia gruntów  rolnych  w gospodarstwie  w województwie oraz nie większej niż 300 ha,
  2. b) którego wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 13 000 euro i nie większa niż 150 000 euro;

7) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

 

         W treści projektu zawarto również przepisy przejściowe i dostosowujące. 

         Zgodnie z projektem rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, co zdaniem wnioskodawcy ma umożliwić przeprowadzenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w maju 2019 r.