Realizacja delegacji ustawowej zawartej w treści art. 14d Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych spowodowała, że Minister Finansów skierował do wczesnego etapu prac legislacyjnych – tj. konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt Rozporządzenia Ministra Finansów, w sprawie przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez dostawców usług płatniczych i inne podmioty zobowiązane. W artykule 14 wspomnianej ustawy z 2011 roku zawarto, że minister właściwy do spraw instytucji finansowych po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji przekazywanych Narodowemu Bankowi Polskiemu oraz sposób realizacji obowiązku ich przekazywania, kierując się potrzebą zapewnienia Narodowemu Bankowi Polskiemu dostępu do danych niezbędnych do dokonywania okresowych ocen rozliczeń pieniężnych, sporządzania bilansu płatniczego oraz wykonywania zadań Narodowego Banku Polskiego wynikających z uczestnictwa w Europejskim Systemie Banków Centralnych.

Konieczność wejścia w życie projektowanego rozporządzenia wynika również z treści Rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (EU) 2020/2011 z dnia 1 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie (EU) nr 1409/2013 w sprawie statystyki płatności (EBC/2013/43) (EBC/2020/59). Wspomnieć należy w tym miejscu także o zaleceniu Europejskiego Banku Centralnego z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie statystyki płatności (EBC/2013/44) - klasycznym przykładzie unijnego soft law, w którym EBC zaleca, aby banki centralne państw spoza strefy EURO przekazywały dane z zakresu statystyki płatności do banku centralnego państw strefy EURO.

Dane, które będą gromadzone przez Narodowy Bank Polski w ramach obligu sprawozdawczego dotyczyć będą najnowszych rozwiązań na krajowym rynku usług płatniczych związanych z funkcjonowaniem nowych usługodawców świadczących usługę dostępu do informacji o rachunku lub usługę inicjowania transakcji płatniczej. Agregowane dane umożliwią uzyskanie całościowego obrazu niezbędnego do sporządzenia bilansu płatniczego oraz realizacji okresowej oceny rozliczeń pieniężnych przez Narodowy Bank Polski.

Do pozyskiwanych danych zaliczyć należy w szczególności informacje o transakcjach płatniczych zrealizowanych zarówno w oparciu o wykorzystanie mechanizmu tzw. silnego uwierzytelnienia użytkownika, tj. Strong Customer Authentication (SCA), jak i bez niego. Planuje się także ustanowienie obowiązku przekazywania danych przez podmiot będący właścicielem lub posiadaczem bankomatu lub wpłatomatu odnośnie do liczby bankomatów i wpłatomatów znajdujących się na polskim terytorium, liczby i wartości transakcji płatniczych zrealizowanych w nich oraz co najważniejsze - liczby i wartości transakcji płatniczych, naruszających przepisy prawa lub reguły uczciwego obrotu, zarejestrowanych w bankomatach lub wpłatomatach znajdujących się w Polsce.

Z kolei dostawca prowadzący rachunek płatniczy, w tym dostawca świadczący tę usługę płatniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach działalności transgranicznej, przez oddział lub za pośrednictwem agenta, obowiązani będą przekazywać do banku centralnego półroczne informacje obejmujące liczbę prowadzonych rachunków płatniczych, liczbę rachunków płatniczych, do których dostęp posiadają dostawcy świadczący usługę dostępu do informacji o rachunku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza nim, w podziale na kraje oraz liczbę użytkowników, którzy zezwolili na dostęp do informacji o rachunku. Obligi sprawozdawcze dotyczyć będą także dostawców świadczących usługę dostępu do informacji o rachunku, w tym dostawcy świadczącego usługi płatnicze na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach działalności transgranicznej. We wspomnianym projekcie rozporządzenia określa się także sposób przekazywania danych do NBP.

W projekcie przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.