Pod koniec minionego tygodnia Minister Finansów skierował do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Zasadniczym celem nowej regulacji jest dostosowanie przepisów określających zakres informacji sprawozdawczych sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do treści zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym. Wymieniona ustawa dopiero co została podpisana przez Prezydenta, pod koniec sierpnia tego roku. Wspominany akt prawny wprowadza do krajowego porządku prawnego treść Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego. Rozporządzenie PE i Rady kreuje produkt zabezpieczenia emerytalnego w III filarze emerytalnym na szczeblu Unii Europejskiej.

Omawiane rozporządzenie ma zastąpić dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie sprawozdań spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

            Zdaniem wnioskodawcy projektu rozporządzenia, tj. Ministra Finansów, zmiany w sferze sprawozdawczości Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych mają umożliwić Komisji Nadzoru Finansowego dostęp do szerszych źródeł danych umożliwiających prowadzenie nadzoru analitycznego nad Krajową Kasą oraz kasami. Nowelizacja obecnych rozwiązań w zakresie sposobu i trybu przekazywania informacji sprawozdawczych do wymogów ustawionych treścią Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r.  o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym, ułatwi Komisji Nadzoru Finansowego uzyskanie komplementarnych danych pozwalających dokonać całościowej oceny sytuacji finansowej sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce.

            Projektowany akt normatywny ma za zadanie stypizować szczegółowy zakres, formę, sposób i częstotliwość sporządzania przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową sprawozdań z danymi, o których mowa w art. 62c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Wspomniany artykuł zawiera rozbudowany katalog danych, takich jak m.in.: informacje dotyczące struktury organizacyjnej kasy, liczby zatrudnionych, liczby członków, bilansu, rachunku zysków i strat, aktywów finansowych, płynności, inwestycji kasy, zobowiązań finansowych, funduszy własnych, współczynniku wypłacalności czy też struktury aktywów i pasywów. Nowe rozporządzenie zawierać ma szerszy katalog przekazywanych przez kasy informacji. Planuje się, że łącznie kasy w swoich sprawozdaniach uwzględniać będą dane dotyczące czterdziestu pięciu współczynników, zaś Krajowa Kasa zobligowana będzie do raportowania aż pięćdziesięciu współczynników finansowych. W ramach informacji przekazywanych obligatoryjnie do Komisji Nadzoru Bankowego udostępniane będą dane dotyczące wykonanych transakcji płatniczych oraz należności nieściągalnych przeniesionych na konta pozabilansowe. Uaktualnieniu podlegać będą również formularze sprawozdawcze. Utrzymany będzie miesięczny oraz kwartalny obowiązek sprawozdawczy kas.

            Obecnie w procesie konsultacji publicznych uczestniczą podmioty pozarządowe stanowiące reprezentację samorządu gospodarczego, w tym prezesi Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, Związku Banków Polskich czy też Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Planuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.