Zdynamizowanie realizacji inwestycji proekologicznych, zaś w dalszej perspektywie osiągnięcie zaplanowanych celów klimatyczno-energetycznych oraz zintensyfikowanie działań podejmowanych na rzecz tzw. zrównoważonego rozwoju, to cele stawiane przez Ministra Klimatu i Środowiska przed projektem nowego aktu prawnego. Wspomniany projekt nowego aktu normatywnego, tj. Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie udzielania pomocy publicznej w obszarze energetyki i środowiska w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 skierowany został w ostatnim czasie do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych. W tym ostatnim procesie udział biorą organy (izby) wyspecjalizowanego samorządu gospodarczego, reprezentujące między innymi sektory biopaliw, energetyki, gazownictwa czy też Krajowa Izba Gospodarcza. Łącznie do zgłaszania uwag wnioskodawca zaprosił jedynie dwadzieścia podmiotów, co może wydać się zaskakujące biorąc pod uwagę znaczenie projektowanego rozporządzenia dla finansowania inicjatyw podmiotów związanych z sektorami krajowej energetyki i środowiska.

Delegacja ustawowa stanowiąca podstawę zarówno do prac nad nowym rozporządzeniem, jak również dla obecnie jeszcze obowiązującego Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w obszarze energetyki w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (Dz. U. poz. 2774), zawarta została w treści art. 30 ust. 4 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079). Nadmienić warto, że celem głównym wyznaczonym przez unijnego ustawodawcę w związku z realizacją programu jest osiągnięcie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 r. Dąży się także do obniżenia emisyjności gospodarek państw członkowskich UE oraz ich transformacji w kierunku gospodarek przyjaznych środowisku. Budżet omawianego programu wynosi ponad 24 miliardy Euro.

            Projektowane rozporządzenie stanowi podstawę dla udzielania pomocy publicznej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Pozwoli ono przedsiębiorcom uzyskiwać pomoc publiczną na pokrycie kosztów działań w obszarze energetyki i środowiska - w postaci dotacji oraz pożyczek. Wsparcie dla wnioskodawców udzielane będzie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej bądź też przez instytucje wdrażające instrumenty finansowe.

W ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 krajowi przedsiębiorcy – zarówno mikro, mali, średni i duzi będą mogli otrzymać środki na inwestycje związane ze:

- wspieraniem efektywności energetycznej innej aniżeli w budynkach;

- wspieraniem efektywności energetycznej w budynkach;

- wytwarzaniem wodoru odnawialnego;

- ułatwianiem zawierania umów o poprawę efektywności energetycznej;

- wytwarzaniem i magazynowaniem energii ze źródeł odnawialnych;

- wytwarzaniem energii w wysokosprawnej kogeneracji;

- remediacją szkód wyrządzonych środowisku, rekultywacją zdegradowanych siedlisk przyrodniczych i ekosystemów;

- ochroną lub odbudową bioróżnorodności lub ekosystemów, jak też wdrażaniem rozwiązań opartych na zasobach przyrody w celu łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej;

- wytwarzaniem i magazynowaniem energii w ramach efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego;

- efektywnym gospodarowaniem zasobami i odpadami;

- budową lub modernizacją infrastruktury energetycznej.

            W projekcie zastrzeżono również, że środki ze wspomnianych funduszy unijnych nie będą mogły zostać udzielone ani też wypłacone przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez to samo państwo członkowskie za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym. W projekcie wskazano, że rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.