28 lipca br. do Marszałka Sejmu wpłynął poselski projekt Ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem zwierząt. Tego samego dnia Marszałek Sejmu zadecydowała o skierowaniu projektu do opinii zarówno Biura Analiz Sejmowych (BAS) - , jak i Biura Legislacyjnego. Biuro Analiz Sejmowych wypowiedzieć się ma w kwestii zgodności wniesionego projektu z prawem Unii Europejskiej. Istotą projektu zgłoszonego przez grupę posłów jest uporządkowanie przepisów zawartych w różnych aktach prawnych rangi ustawowej, a dotyczących problematyki zdrowia zwierząt oraz ich transportu i utrzymywania.

W projekcie poselskim skierowanym do laski marszałkowskiej postuluje się nowelizację takich ustaw, jak: Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, Ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw oraz Ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Do proponowanych rozwiązań zaliczyć należy w szczególności przyznanie powiatowym lekarzom weterynarii uprawnienia do wyznaczania na czas określony lekarzy weterynarii (nie będących jednocześnie pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej) do informowania o możliwości przemieszczania świń w przypadkach stypizowanych w treści Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej. Ustawodawca wskazał tam, że jeżeli powiatowy lekarz weterynarii z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji, może wyznaczać na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, w tym lekarzy weterynarii świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, do badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia (art. 16 ust. 1 pkt. 1 lit. c). W ustawie nowelizującej proponuje się rozszerzenie tego katalogu uprawnień o informowanie co do możliwości przemieszczania świń w przypadku określonym w projektowanym art. 29a ust. 5 Ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Wskazane przemieszczenie dotyczyć będzie jedynie przemieszczenia świni do innej siedziby stada lub rzeźni znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Posiadacze świń będą mogli zgłaszać zamiar przemieszczenia świni powiatowym lekarzom weterynarii lub lekarzom weterynarii właściwym miejscowo ze względu na lokalizację siedziby stada posiadacza za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Z kolei proponowana nowelizacja Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt to niejako pochodna konkretyzacji przepisów Unii Europejskiej dotyczących trybu i sposobu nadawania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego dla podmiotów realizujących swoją działalność w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich, w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt ( art. 1 ust. 1 lit. n). Nowelizacja umożliwi nadawanie na dotychczas obowiązujących zasadach numeru siedzibie stada i numeru zakładowi drobiu w sytuacji utrzymywania przez podmiot zwierząt innych aniżeli bydło, owce, kozy, świnie i konie. W Polsce to do kompetencji powiatowych lekarzy weterynarii przypisano umieszczanie podmiotów w rejestrze i nadawanie im weterynaryjnych numerów identyfikacyjnych. Zgodnie z projektem złożonym w Sejmie i w zgodności z przepisami Unii Europejskiej obligowi rejestracji przez powiatowych lekarzy weterynarii podlegać będą tylko te podmioty, które utrzymują zwierzęta lądowe w celu umieszczenia wspomnianych zwierząt na rynku (bądź też produktów od tych zwierząt), zaś w przypadku zwierząt kopytnych – bez względu na cel, dla jakiego są one utrzymywane przez podmiot. Nowelizacja uprości więc funkcjonowanie podmiotom, które na własny użytek utrzymują drób – nie będą one musiały rejestrować się w komputerowej bazie prowadzonej przez ARiMR.

W końcu dostrzec należy próbę odroczenia o rok wejścia w życie znowelizowanych przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt nakazujących wprowadzenie tzw. elektronicznej książki leczenia zwierząt. Wnioskodawcy zaznaczają, że proponowana zmiana wynika z realnych opóźnień we wdrażaniu Systemu Informatycznego Inspekcji Weterynaryjnej. To on bowiem zawierać ma w sobie moduł umożliwiający prowadzenie wspomnianych książek. Z danych przedstawionych przez posłów – wnioskodawców wynika, że szacunkowa gotowość systemu uzyskana będzie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Projektuje się, że nowa ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.