11 lipca br. Prezes Rady Ministrów skierował na ręce Marszałka Sejmu projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nieprawidłowości w obrocie niektórymi towarami oraz usprawnienia funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej. Kilka dni później, tj. 20 lipca projekt wspomnianego aktu prawnego przekazany został do konsultacji publicznych. Jak wskazał organ odpowiedzialny za prace nad projektem na obecnym ich etapie – tj. Minister Finansów, intencją wnioskodawcy jest poddanie komplementarnej regulacji zasad obrotu i przewozu tzw. towarów „wrażliwych”, w tym wyrobów akcyzowych oraz innych ujętych w przepisach dedykowanych monitorowaniu przewozu towarów. Zdaniem Ministra Finansów wyraźnie dostrzegalna jest konieczność konsekwentnego uszczelniania przepisów regulujących działanie systemu podatkowego. Wejście w życie ustawy nowelizującej uzasadniania jest również potrzebą ,,ograniczenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej z pominięciem obowiązujących regulacji w celu minimalizowania nieprawidłowości". Realizacja powyższych założeń, w szczególności zaś nowelizacja przepisów dotyczących podatku akcyzowego w zakresie digitalizacji ewidencji wyrobów akcyzowych oraz monitorowania obrotu paliwami, aby była efektywną, poparta zostanie zmianą przepisów Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

            Dostrzec trzeba, że omawiany projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nieprawidłowości w obrocie niektórymi towarami oraz usprawnienia funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej, ma szeroki zakres, bowiem nowelizacji ma zostać poddane łącznie aż jedenaście ustaw. Z pośród nich szczególne znaczenie mają Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym oraz Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

            Do najważniejszych proponowanych przez wnioskodawcę rozwiązań zaliczyć trzeba dążenie do uporządkowania kwestii związanych z obrotem paliwami. Osiągnięte ma to zostać m.in. poprzez nadzór koncesyjny nad procesem rozlewania gazu, większy nadzór nad koncesjami paliwowymi dotyczącymi podaży paliw ciekłych na rynek, objęcie koncesjonowaniem nowych rodzajów paliw ciekłych czy też ujednolicenie wymagań niezbędnych dla uzyskania wpisu do rejestru podmiotów przywożących paliwa. Przepisy nowelizujące pozwolić mają również na weryfikację wiarygodności oraz wymogów dotyczących infrastruktury przedsiębiorców funkcjonujących na rynku paliwowym bezpośrednio przez uczestników tego rynku. Bezpieczeństwo rynku paliw w państwie ulec ma wzmocnieniu, jak i transparentności poprzez rozszerzenie mechanizmu wygaszania nieaktywnych koncesji paliwowych.

            W obszarze usprawnienia funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej kontynuowany ma być proces przechodzenia z dokumentacji papierowej na elektroniczną. Istotnym etapem tego procesu będzie zapowiadane wprowadzenie nowego centralnego systemu teleinformatycznego o nazwie Centralna Ewidencja Wyrobów Akcyzowych. Ma on uprościć mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzenia elektronicznych ewidencji i dokumentacji akcyzowej. Wspomnieć trzeba również, iż nowelizacja Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, pozwoli szefowi KAS udostępnić nieodpłatnie dane z Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych Prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Dąży się również do wprowadzenia obniżki stawki podatku akcyzowego od wybranych produktów o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 5% objętości do wysokości 0 zł. Obniżka podatku akcyzowego ma wesprzeć producentów tych alkoholi oraz zwiększyć konkurencyjność polskich gospodarstw sadowniczych oraz zakładów przetwarzających jabłka i gruszki na cydry i perry. Pamiętać trzeba, że wspomniane alkohole produkowane są w całości z polskich owoców.

            W chwili obecnej Marszałek Sejmu skierowała wniesiony projekt ustawy do Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu. Co ciekawe, jeszcze przed przygotowaniem docelowego projektu ustawy miały miejsce pre-konsultacje publiczne – w latach 2020-2021, w których uczestniczyło ponad czterdzieści organów przedstawicielskich szeroko rozumianego samorządu gospodarczego reprezentującego zarówno producentów, związki i izby rolnicze, związki zawodowe oraz pracodawców. Projektuje się, że ustawa wejdzie w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.