13 kwietnia 2023 roku Minister Rozwoju i Technologii zainicjował prace legislacyjne nad projektem Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego
i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że projekt tego jakże istotnego dla polskich przedsiębiorców aktu prawnego skierowany został do wyjątkowo szeroko zaplanowanych konsultacji publicznych. To po części stanowi o znaczeniu tego projektu dla usprawnienia działania polskich firm. Do udziału w konsultacjach publicznych wnioskodawca projektu zaprosił łącznie rekordową liczbę 493 podmiotów (sic!). W tej grupie znajdują się organy przedstawicielskie szeroko rozumianego trzeciego sektora, w tym liczne fundacje, instytuty, związki skupiające jednostki samorządu terytorialnego różnych szczebli, stowarzyszenia, związki zawodowe, izby gospodarcze i przemysłowo-handlowe, związki pracodawców czy też spółdzielców – w tym m.in. Krajowa Rada Spółdzielcza.  

              Jak wskazuje minister, przepisy proponowane w projekcie dotyczą wprowadzenia zmian w czterech głównych obszarach, tj. w sferze ułatwień przy podejmowaniu pierwszych kroków w biznesie, prostszych zasad wykonywania działalności gospodarczej, wprowadzenia usprawnień na rzecz sukcesji oraz rozbudowywania systemu prawa gospodarczego przyjaznego przedsiębiorcom.

W uzasadnieniu do projektu wnioskodawca wskazuje expressis verbis, że proponowane zmiany to ,, kolejny krok w kierunku poprawy środowiska prawnego i instytucjonalnego, w którym działają polskie firmy”. Zaakcentować trzeba, że w ostatnich latach były już podejmowane inicjatywy legislacyjne – zresztą skuteczne, mające usprawnić otoczenie w którym działają podmioty krajowe. W szczególności podkreśla się znaczenie pakietu ustaw tworzących tzw. ,,Konstytucję Biznesu”. W jego ramach dokonano między innymi usprawnienia relacji na linii przedsiębiorca – urzędnik, wdrożono pakiet ułatwień dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność, wprowadzono możliwość zawieszenia działalności w przypadku zatrudniania pracownika na urlopie macierzyńskim czy też wychowawczym, uruchomiono portal informacyjny dla przedsiębiorców, uporządkowano katalog form reglamentacji działalności gospodarczej czy też wprowadzono możliwość ustanawiania prokurentów przez przedsiębiorców - osoby fizyczne.

              Zasadniczym celem nowej ustawy ma być dalsza poprawa środowiska prawnego i instytucjonalnego, w którym działają polskie firmy. Pomimo generalnie pozytywnej oceny skutków wdrożenia ,,Konstytucji Biznesu", w dalszym ciągu można zidentyfikować obszary istotne dla przedsiębiorców wymagające znowelizowanych rozwiązań. Pod tym względem projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców, ocenić trzeba jako ambitny. Panuje się bowiem znowelizować łącznie aż 44 ustawy, w tym tak istotne jak m.in.: Kodeks Postępowania Administracyjnego czy też Prawo bankowe. Wnioskodawca akcentuje konieczność m.in. rozbudowywania form udzielania pomocy na ratowanie przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę wielopłaszczyznowy i ambitny charakter projektowanej ustawy, zaznaczyć trzeba, że nowe rozwiązania legislacyjne umożliwić mają m.in.

- przyjęcie klarownych zasad odnośnie do zakładania działalności gospodarczej przez osobę małoletnią;

- ustanowienie ułatwień w prowadzeniu działalności nierejestrowej;

- wprowadzenie ułatwień w prawie podatkowym, vide zawarcie w ordynacji podatkowej możliwości rezygnacji przez stronę postępowania z odwołania od decyzji organu pierwszego stopnia;

- klarowne określenie zamkniętego katalogu informacji, które podatnik ma obowiązek ująć w strategii podatkowej;

- w przypadku wpisania do KRS prokury, dokument ten nie musiałby być przedkładany w urzędzie;

- projektuje się również wprowadzenie możliwości umarzania należności z tytułu kar administracyjnych i zaległych kar administracyjnych z urzędu;

- w dalszym ciągu mają być prowadzone działania o charakterze deregulacyjnym, m.in. w obszarze wymogu stosowania pieczątek;

- planuje się wprowadzenie możliwości wydawania przez organy tzw. decyzji hybrydowych;

- wydłużeniu z 7 dni do 14 dni ulec ma termin w obszarze autokontroli decyzji administracyjnych;

- zawarcie w przepisach prawa administracyjnego, cywilnego oraz prawa pracy kolejnych bodźców zachęcających do zainicjowania procedury mediacyjnej lub koncyliacyjnej;

- pośród projektowanych zmian planuje się również usprawnienie w sferze ustanawiania i wykonywania zarządu sukcesyjnego. Planuje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.