Skierowanie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych oraz opiniowania, świadczy o podjęciu kolejnego etapu prac legislacyjnych związanych z tworzeniem krajowych przepisów o charakterze wykonawczym.

Zwrócić należy uwagę, że z dniem 15 marca br. weszła w życie Ustawa o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Wspomniany, jakże istotny akt normatywny stanowi ramy prawne dla realizacji unijnej polityki rolnej w Rzeczypospolitej. Podjęcie prac nad przytoczonym projektem rozporządzenia stanowi niejako naturalną konsekwencję obowiązywania powyższej ustawy. Podjęcie prac nad projektem rozporządzenia MRiRW stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w treści art. 70 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 412). Nadmienić warto, że w procesie konsultacji publicznych uczestniczy ponad pięćdziesiąt różnych organizacji pozarządowych, w tym organy stowarzyszające spółdzielców, związki zawodowe, federacje i izby skupiające producentów żywności i hodowców zwierząt, stowarzyszenia grupujące przedsiębiorców.

Wspomniana ustawa, podpisana przez Prezydenta RP 1 marca tego roku, pozwoli realizować tzw. Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027, tym samym strona polska będzie mogła ubiegać się o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW). Jak wskazano już wcześniej - o wyjątkowym wręcz znaczeniu wspomnianej ustawy świadczy fakt, że w ramach Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej polskie rolnictwo otrzyma wsparcie ze środków Unii Europejskiej. Konkretnie, 17,3 mld Euro uzyskane zostanie w ramach pierwszego filaru Wspólnej Polityki Rolnej (WPR)i 4,7 mld Euro w ramach drugiego filaru WPR.

              W treści art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 8 lutego br. wskazuje się expressis verbis, że Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki lub szczegółowy tryb przyznawania lub wypłaty poszczególnych płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego, w tym szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać wnioski o przyznanie tych płatności lub przejściowego wsparcia krajowego, oraz szczegółowe warunki lub szczegółowy tryb przyznawania tych płatności lub przejściowego wsparcia krajowego następcy prawnemu rolnika lub przejmującemu gospodarstwo, a także wysokość kar i sposób ich obliczania, z wyjątkiem kar administracyjnych, mając na względzie zapewnienie prawidłowej realizacji Planu, specyfikę poszczególnych płatności lub przejściowego wsparcia krajowego oraz zabezpieczenie przed nieuzasadnionym ich przyznawaniem.

              W projekcie rozporządzenia określa się przepisów krajowych niezbędnych dla wdrożenia ekoschematu – Dobrostan zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023–2027. Wskazany ekoschemat wytworzyć ma warunki gwarantujące określonym grupom zwierząt podwyższone warunki utrzymania względem tych wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów będących obecnie w obrocie prawnym. Projektuje się kazuistycznie określenie konkretnych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności dobrostanowej za realizację praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt. Realizacja praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt polegać będzie na przestrzeganiu wymogów minimalnych dotyczących dobrostanu zwierząt oraz wymogów wykraczających poza te wymogi minimalne, określonych w załącznikach do projektu. Planuje się, że rolnik może realizować więcej niż jedną praktykę i więcej niż jeden wariant. W rozporządzeniu wyszczególnia się również rodzaje składanych przez rolnika rejestrów oraz termin ich dostarczenia do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podkreślić trzeba, że przyszłe rozporządzenie umożliwi rolnikowi dokonanie zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt, jeżeli w gospodarstwie nastąpiłyby zmiany wpływające na informacje podane w planie, np. zmiana w dopuszczalnej maksymalnej liczbie zwierząt.

Ponadto zgodnie z wymogami unijnymi przewidziano oblig odbycia przez rolnika jednorazowego szkolenia z zakresu metod chowu i hodowli stosowanych w produkcji zwierzęcej zmierzających do ograniczenia stosowania antybiotyków.