Jak co roku, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) przedstawił dane dotyczące trendów wynagradzania w sektorze bankowym. Wspomniane dane ukazują w szczególności liczbę najwyżej wynagradzanych pracowników instytucji finansowych oraz firm inwestycyjnych.

Nadmienić warto, że obowiązek gromadzenia przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego takich zestawień liczbowych wynika zarówno z treści Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, jak również Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2034 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi oraz zmieniająca dyrektywy 2002/87/WE, 2009/65/WE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE i 2014/65/UE.

              Obecnie opublikowane dane dotyczą roku 2021. Ponadto porównywane są one z danymi z roku 2020. Najistotniejszą informacją, jaką odnaleźć można w najnowszych danych zagregowanych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego jest zaskakująco wysoki wzrost najlepiej wynagradzanych menedżerów z instytucji finansowych – tj. osób, które otrzymały minimum 1 milion EURO wynagrodzenia rocznego. Z zestawienia rok do roku, tj. 2021 wobec 2020, wynika że liczba najlepiej wynagradzanych pracowników wzrosła o rekordowe 41.5 %. W 2020 roku łączna liczba najlepiej wynagradzanych pracowników wynosiła 1383, zaś rok później aż 1957. Biorąc pod uwagę, że od chwili gromadzenia takich danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. od 2010 roku dynamika wzrostu wynagrodzeń nie była tak duża, obecna tendencja ma charakter wyjątkowy. Zdaniem EBA dostrzec można wzrost średniego ważonego stosunku wynagrodzenia zmiennego do stałego dla wszystkich najlepiej zarabiających z 86,4% w 2020 r. do 100,6% w 2021 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego za osoby o wysokich zarobkach postrzega pracowników którzy mają istotny wpływ na profil ryzyka instytucji.

              Ciekawym jest, że zdecydowana większość pracowników sektora finansowego, których  wysokie dochody zwiększyły się w największym stopniu pochodzi z zaledwie trzech krajów Unii Europejskiej, tj. Francji, Włoch oraz Hiszpanii. W Hiszpanii liczba najlepiej zarabiających pracowników wzrosła o 73 % - tj. ze 128 w 2020 r. do 221 w 2021 r., we Francji wzrost wyniósł 63% - odpowiednio z 228 osób do 371. Z kolei we Włoszech wzrost wynosi 88%, tj. ze 187 menadżerów do 351 w roku 2021. Zdaniem EBA tak duży wzrost w zakresie najlepiej opłacanej kadry wynika z dobrych wyników uzyskiwanych w sektorze bankowości inwestycyjnej oraz sektorze handlu i sprzedaży. Ponadto, do wzrostu poziomu zarobków przyczynić się miała coraz wyższa inflacja vide - w grudniu 2021 r. roczna stopa inflacji w UE wyniosła 5,3%, podczas gdy w grudniu 2020 roku wskaźnik ten wynosił 0,3%. Nie bez znaczenia dla dynamiki wzrostu wynagrodzeń pozostawała też kwestia relokacji kadry kierowniczej banków i instytucji finansowych wywołana tzw. Brexitem.

              W 2021 roku grupa najlepiej zarabiających pracowników tj. 589 zidentyfikowana została tradycyjnie w Niemczech. Na kolejnych miejscach jest Francja 371 osób, Republika Włoska 351, Hiszpania 221, Norwegia 68 (EOG), Szwecja 66, Irlandia 48, Holandia 46, Dania 40 czy też Austria 38. W Polsce zidentyfikowano 8 najwyżej wynagradzanych pracowników instytucji finansowych oraz firm inwestycyjnych spełniających wskazane powyżej warunki. Co ciekawe, w krajach takich jak Litwa, Łotwa, Chorwacja i Islandia żaden z pracowników nie otrzymał wynagrodzenia równego lub wyższego niż 1 milion EURO.

              Z informacji przedstawionych przez EBA wynika, że największa liczba pracowników o najwyższych zarobkach zatrudniona jest w sektorze bankowości inwestycyjnej (749), następnie zaś w grupie kadry zarządzającej (599), bankowości detalicznej (187), w grupie osób pełniących funkcje korporacyjne (152) oraz w grupie zarządzającej aktywami (122).