W ostatnim tygodniu, Minister Finansów przedstawił projekt kolejnego aktu prawnego mającego wprowadzić zmiany w szeroko rozumianym obszarze finansów publicznych. Tym razem, zdaniem Ministra Finansów dokonać należy nowelizacji w treści Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931, z późn. zm.). Proponowany projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dotyczy wprowadzenia obligatoryjnego fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur.

Wnioskodawca podkreśla, że na mocy Ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2076) ustanowiono możliwość wystawiania tzw. faktur ustrukturyzowanych od dnia 1 stycznia 2022 r. Wspomniane faktury mogą być zarówno wystawiane, jak i otrzymywane z użyciem Krajowego Systemu e-Faktur. W pierwszym okresie stosowania tego systemu teleinformatycznego miał on posiadać charakter fakultatywny, co przysłużyć się miało jego poznaniu przez podatników oraz organy administracji skarbowej.

              Przypomnieć warto, że podstawą prawną dającą możliwość ustanowienia obligatoryjnego e-fakturowania jest Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/1003 z dnia 17 czerwca 2022 r., w której to Rada upoważniła Polskę do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 218 i 232 Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. W uzasadnieniu do projektu podkreślono, że: ,,Polska wystąpiła z wnioskiem do Komisji Europejskiej o upoważnienie dotyczące szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 218 i 232 dyrektywy 2006/112/WE i wprowadzenia obowiązkowego fakturowania elektronicznego w odniesieniu do wszystkich transakcji dokonywanych przez podatników, które wymagają wystawienia faktury. Zakres derogacji jest ograniczony do podatników mających siedzibę/stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Zgodnie z brzmieniem decyzji derogacyjnej, Polska została upoważniona – w przypadku podatników mających siedzibę na jej terytorium – do akceptowania wyłącznie tych faktur, które zostały wystawione w postaci dokumentów lub not w formie elektronicznej. Ponadto została upoważniona do wprowadzenia przepisów zakładających, że stosowanie faktur elektronicznych wystawianych na terytorium Polski nie jest uzależnione od akceptacji odbiorcy". Istotne jest również, że decyzja wykonawcza Rady nie może pozbawiać klientów ich prawa do otrzymywania faktur w postaci papierowej.

              Nowelizacja części przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, stanowiąca istotny przyczynek do popularyzacji rozwiązań cyfrowych wpisuje się w założenia zawarte w Krajowym Planie Odbudowy i Wzmacniania Odporności. Proponowane rozwiązanie ma ustanowić obligatoryjne e-fakturowanie. Oblig ten dotyczyć ma czynności, które obecnie wymagają udokumentowania fakturą wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Konieczność wystawiania e-faktur przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur dotyczyć będzie podatników wykonujących czynności objęte wymogiem fakturowania według krajowych regulacji VAT, którzy posiadają siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w Polsce. Z wykorzystaniem wspomnianego systemu wystawiane mają być również faktury korygujące.

              Planuje się, że z chwilą wejścia w życie omawianej ustawy od 2025 roku, zostanie wycofana możliwość wystawiania faktur przy zastosowaniu kas rejestrujących. Docelowo Krajowy System e-Faktur ma w zamyśle wnioskodawcy ułatwić dostęp do faktur oraz uprościć rozliczenia pomiędzy przedsiębiorcami. Wspomniany system elektroniczny uprości także weryfikacji zasadności zwrotów VAT w urzędach skarbowych. W związku z tym projekt zakłada generalne skrócenie podstawowego terminu zwrotu VAT o 1/3, z 60 do 40 dni. Minister Finansów akcentuje, że objęcie podmiotów zwolnionych z VAT obowiązkiem wystawiana faktur w KSeF przyczyni się do ,,wyrównania warunków prowadzenia działalności przez te podmioty". To z kolei pozwoli na zintensyfikowanie działań mających przeciwdziałać nieprawidłowościom zarówno w obszarze podatku VAT, ale i w sferze podatku dochodowego. Według szacunków wnioskodawcy Krajowy System e-Faktur będzie obsługiwał ponad 2,5 mld ustrukturyzowanych e-faktur w ciągu roku.

              Ustawa nowelizująca wprowadzić ma zmiany nie tylko w Ustawie o podatku od towarów i usług, ale również w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców oraz w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

              Projektuje się, że ustawa wejdzie w życie w II kwartale 2023 r., z obowiązkiem stosowania  od 1 stycznia 2024 r.